Noter

Not 1 – Allmän information

Not 2 – Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

Not 3 – Finansiella risker

Not 4 – Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Not 5 – Segmentinformation

Not 6 – Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Not 7 – Kostnader fördelade per kostnadsslag

Not 8 – Avskrivningar och Nedskrivningar

Not 9 – Omstruktureringskostnad – Avsättning till omstruktureringsreserv

Not 10 – Varulager

Not 11 – Ersättning till revisorer

Not 12 – Personal (medeltal)

Not 13 – Löner och andra ersättningar

Not 14 – Övriga rörelseintäkter

Not 15 – Övriga rörelsekostnader

Not 16 – Valutakursdifferenser – Netto

Not 17 – Resultat från finansiella poster

Not 18 – Resultat från andelar i koncernföretag

Not 19 – Inkomstskatt

Not 20 – Aktiekapital samt resultat per aktie

Not 21 – Immateriella tillgångar

Not 22 – Byggnader, mark och markanläggningar

Not 23 – Maskiner och andra tekniska anläggningar

Not 24 – Inventarier, verktyg och installationer

Not 25 – Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Not 26 – Andelar i koncernföretag

Not 27 – Andra långfristiga fordringar

Not 28 – Kundfordringar och andra fordringar

Not 29 – Derivatinstrument

Not 30 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 31 – Upplåning

Not 32 – Klassificering av finansiella instrument

Not 33 – Pensionsförpliktelser

Not 34 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 35 – Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Not 36 – Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Not 37 – Åtaganden

Not 38 – Rörelseförvärv

Not 39 – Transaktioner med närstående

Not 40 – Händelser efter balansdagen