Femårsöversikt, resultaträkning, koncernen

MSEK 2016 2015 2014 2013 2012
Intäkter 4 271  4 200 3 870 3 349 3 268
Kostnad för sålda varor -3 039  -2 959 -2 736 -2 366 -2 322
Bruttoresultat 1 231  1 241 1 134 983 946
Försäljningskostnader -483  -476 -456 -436 -430
Administrationskostnader -245  -240 -211 -173 -176
Forsknings- och utvecklingskostnader -8  -10 -11 -15 -20
Övriga rörelseintäkter 10  13 4 0 1
Övriga rörelsekostnader -43  -37 -27 -7 -79
Rörelseresultat 463  490 433 352 243
Finansiella intäkter 1  2 5 7 5
Finansiella kostnader -23  -33 -24 -26 -30
Finansiella poster netto -22  -31 -19 -19 -25
Resultat efter finansiella poster 441  459 414 334 218
Inkomstskatt -107  -113 -113 -79 -83
Årets resultat från kvarvarande verksamheter 334  346 302 254 137
       
Årets resultat från avvecklade verksamheter 0 4 18 13 -11
       
Årets resultat 334 350 319 267 126
Årets resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 332 350 319 267 126
Innehav utan bestämmande inflytande 2