Resultaträkning, koncernen

MSEK Not* 2016 2015
Intäkter 56 4 271 4 200
Kostnad för sålda varor 678910 -3 039 -2 959
Bruttoresultat 1 231 1 241
Försäljningskostnader  789 -483 -476
Administrationskostnader  78911 -245 -240
Forsknings- och utvecklingskostnader  78 -8 -10
Övriga rörelseintäkter  14 10 13
Övriga rörelsekostnader  7815 -43 -37
Rörelseresultat  516 463 490
Resultat från finansiella poster 1617
Finansiella intäkter 1 2
Finansiella kostnader -23 -33
Finansiella poster netto -22 -31
Resultat efter finansiella poster   441 459
Inkomstskatt 19 -107 -113
Årets resultat från kvarvarande verksamheter   334 346
Årets resultat från avvecklade verksamheter 0 4
Årets resultat 334 350
Resultat hänförligt till:  
Moderbolagets aktieägare 332  350
Innehav utan bestämmande inflytande 2
Resultat per aktie för kvarvarande och avvecklade verksamheter, hänförligt till moderbolagets aktieägare, SEK (före och efter utspädning):  20
Kvarvarande verksamheter 7,06 7,37
Avvecklade verksamheter 0,00 0,09
Totalt 7,06 7,45