Resultaträkning, koncernen

MSEK Not* 2016 2015
Intäkter 5, 6 4 271 4 200
Kostnad för sålda varor 6, 7, 8, 9, 10 -3 039 -2 959
Bruttoresultat 1 231 1 241
Försäljningskostnader 7, 8, 9 -483 -476
Administrationskostnader 7, 8, 9, 11 -245 -240
Forsknings- och utvecklingskostnader 7, 8 -8 -10
Övriga rörelseintäkter 14 10 13
Övriga rörelsekostnader 7, 8, 15 -43 -37
Rörelseresultat 5, 16 463 490
Resultat från finansiella poster 16, 17
Finansiella intäkter 1 2
Finansiella kostnader -23 -33
Finansiella poster netto -22 -31
Resultat efter finansiella poster 441 459
Inkomstskatt 19 -107 -113
Årets resultat från kvarvarande verksamheter 334 346
Årets resultat från avvecklade verksamheter 0 4
Årets resultat 334 350
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 332 350
Innehav utan bestämmande inflytande 2
Resultat per aktie för kvarvarande och avvecklade verksamheter, hänförligt till moderbolagets aktieägare, SEK (före och efter utspädning): 20
Kvarvarande verksamheter 7,06 7,37
Avvecklade verksamheter 0,00 0,09
Totalt 7,06 7,45