Rapport över totalresultat för koncernen

MSEK 2016 2015
Årets resultat 334 350
Övrigt totalresultat:
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen:
Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen -30 10
Summa -30 10
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter -3 4
Kassaflödessäkring -1 -1
Summa -4 3
Årets övriga totalresultat, netto efter skatt: -34 13
Årets summa totalresultat 300 364
Årets summa totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 295 364
Innehav utan bestämmande inflytande 5