GODA
RELATIONER

Årsredovisning 2017

Nytt förvärv och konsekvent kundsegmentering

Dunis tillväxttakt följer i stort marknaden och är i nivå med föregående år, cirka 1 %. Nettoomsättningen ökade till 4 441 (4 271) MSEK. Målet för den operativa rörelsemarginalen överträffades och slutade på 11,1 %.

Resultat per aktie uppgick till 6,99 SEK (7,06). Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 (5,00) kronor per aktie.

2017

Ett positivt relationsbygge…

Att människor trivs, mår bra och utvecklas är en förutsättning för att skapa en engagerande och positiv företagskultur. Det i sin tur är en förutsättning för att organisationen ska fungera som en enhet, arbeta effektivt och nå de gemensamma målen. När människor känner arbetsglädje uppstår energi som smittar av sig, inte bara internt, utan även gentemot kunder, leverantörer och i alla andra relationer som är nödvändiga för framgång. På Duni heter HR-programmet Dunited och innehåller kompetens- och talang­utveckling, men fungerar också som en vision om att skapa ett företag som är engagerande, motiverande och förenande.

2018

… Skapar fundament för framtiden

Under 2017 har en rad förändringar genomförts i fler delar inom Duni med målet att stärka samarbetet mellan medarbetarna och flytta ansvaret utåt i organisationen. Utvecklingen av medarbetarna har också skett genom ytterligare kompetenshöjning via programmet Duni Academy. En kundsegmentering har genomförts inom alla affärsområden för att kunna leverera tydligare kunderbjudanden. Arbetet med att införliva nyförvärvade Sharp Serviettes i Nya Zeeland har varit i fokus. Förvärvet har skett för att vidareutveckla strukturen i Asien och Oceanien och skapa en större närvaro i området. Samtidigt har befintlig struktur i Asien setts över. Alla insatser har syftat till att skapa ett starkt fundament för framtiden, där goda relationer genomsyrar verksamheten på alla plan och bidrar till ett framgångsrikt Duni.

VD HAR ORDET

Ökat fokus på kundens behov

Duni har fortsatt sin långsiktiga resa från ett produktorienterat till ett kundfokuserat företag med ett högt miljöengagemang. Det är en strategi som genomförts successivt i våra olika affärsområden, supportfunktioner och i koncernens olika bolag – ett arbete som varit särskilt intensivt under 2017.

Läs mer här

4 441

Nettoomsättningen ökade till 4 441 (4 271) MSEK

491

Operativt resultat uppgick till 491 (502) MSEK

11,1

Den operativa rörelsemarginalen uppgick till 11,1 (11,8) procent

Nyckeltal, MSEK 1), 2)

2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning 4 441 4 271 4 200 3 870 3 349
Operativt resultat* 491 502 528 452 369
Operativt EBITDA* 630 632 656 572 473
Rörelseresultat, EBIT 456 463 493 433 352
EBITDA 629 622 622 556 483
Resultat före skatt 439 441 459 414 334
Årets resultat 334 334 346 302 254
Föreslagen utdelning SEK/Aktie 5,00 5,00 5,00 4,50 4,00
Eget kapital 2 594 2 486 2 345 2 193 2 099
Avkastning på eget kapital, % 12,9 13,4 14,8 13,8 12,1
Avkastning på sysselsatt kapital, % 14,4 15,8 18,6 15,4 13,3
Antal anställda 2 362 2 279 2 082 2 092 1 902

 

* Operativt resultat och operativt EBITDA är alternativa nyckeltal som Duni styr sin verksamhet på. Det avser rörelseresultat, EBIT minus avskrivningar på immaterialla tillgångar identifierade vid förvärv, omstruktureringskostnader och verkligt värde allokeringar.
1) Avser kvarvarande verksamheter för 2015 och bakåt. Den avvecklade hygienverksamheten har räknats om och redovisas enligt IFRS på en rad efter periodens resultat för kvarvarande verksamheter.
2) Nyckeltalen avseende 2016 och framåt inkluderar innehav utan bestämmande inflytande.

Nettoomsättning och operativt resultat, MSEK
Nettoomsättning per affärsområde
Nettoomsättning per geografisk region

GODA RELATIONER

Goda Relationer är en förutsättning för att en organisation och dess medarbetare tillsammans ska kunna arbeta effektivt och uppnå de gemensamma målen. På Duni är det goda relationsbygget en del i ett affärsdrivet och affärsnära synsätt. Det ska genomsyra verksamheten både internt mellan medarbetarna, på global nivå mellan Dunis olika bolag och enheter, men också i samarbetet med leverantörer och kunder. Goda Relationer är en del i kulturen och gör företaget starkare och mer trovärdigt i kontakten med omvärlden.

Läs om våra Goda relationer