Affärsområde Consumer

BÄTTRE KUNDINSIKTER GER ETT STARKARE KUNDERBJUDANDE

Affärsområde Consumer marknadsför och säljer servetter, dukar, serverings­artiklar, ljus och andra bordsaccessoarer via dagligvaru- och fackhandeln. Försäljningen sker både under Dunis varumärke och handelns egna varumärken. I affärsområde Consumer ingår även det helägda tyska bolaget Paper+Design.

Affärsområdets strategi i korthet:

  • Vara den naturliga affärspartnern för Europas dagligvaruhandel

  • Driva kategorin tillsammans med daglig­varuhandeln utifrån ett kundperspektiv

  • Genom hög flexibilitet och serviceerbjudande bli en del av kundens affärsmodell, både genom varumärket Duni och inom handelns egna varumärken

TYDLIGARE KUNDFOKUS

För att öka kundinsikterna har Consumer under året genomfört ett omfattande arbete med kundsegmentering. Det har utgått från kundens behov, köpkriterier och önskade servicenivåer. Arbetet har skapat en djupare förståelse för vad kunden önskar, men också vad kunden anser som mindre viktigt. Segmenteringen ger också riktlinjer för hur affärsområdet ska organiseras och för hur produktutvecklingen bättre ska svara mot kundbehovet.

SYNERGIER OCH DUNI-ANDAN

Under 2017 har organisationerna i Paper+Design och Dunis säljbolag närmat sig varandra och samarbetet ökat. Arbetet har bidragit till att skapa en tydlig och gemensam Duni-anda för att underlätta ett utbyte av kunskaper och erfarenheter, vilket möjliggör synergier för att kunna tillhandahålla ett mer relevant kunder­bjudande.

GODA RELATIONER

”En tydligare segmentering har inneburit att vi anpassat organisationen och arbetar närmare kunderna.”

Anna Lundqvist, Director Business Area Consumer

STRATEGISK PRODUKTUTVECKLING

Arbetet med kundsegmenteringen bekräftar att den valda strategin med ökat fokus på miljöanpassade produkter är rätt väg. Kunderna efterfrågar i allt större utsträckning hållbara produkter, vilket går hand i hand med Dunis utveckling av hållbara produktkoncept. Arbetet fortsätter med att fler nya produkter ska uppfylla kriterierna i ecoecho®. Satsningen på att ecoecho-anpassa sortimentet handlar om strategisk produktutveckling kopplat till marknadens utveckling och är lika nödvändig som självklar. Under 2017 har satsningen intensifierats, dels när det gäller produkterna som sådana men också på att bygga koncept och kommunicera miljöfördelarna.

Affärsområdets nettoomsättning uppgick till 1 010 (1 039) MSEK, motsvarande en försäljningsminskning med 3,6 % i fasta växelkurser. Det operativa resultatet uppgick till 57 (65) MSEK och den operativa rörelsemarginalen till 5,6 % (6,2 %). Resultatet för 2017 reflekterar en lägre försäljning och reducerades i paritet med ett minskat bruttobidrag.

GOD DESIGN OCH FUNKTIONALITET

Under hösten 2017 presenterades kollektionen Amazonica, resultatet av ett samarbete med designduon Bernadotte & Kylberg. Det är en serie engångsartiklar för det dukade bordet gjord av olika växtbaserade miljömaterial, som bagass, CPLA och FSC-certifierat biomaterial. Amazonica har en framträdande design, både utseendemässigt och funktionellt, med tanken att maten alltid ska vara det primära. Det visar också att miljömedveten produktion, god design och funktionalitet är framtiden. Här har Duni ett viktigt och konkurrenskraftigt försprång för att tillgodose marknadens krav och skapa affärsnytta.

AMAZONICA

Amazonica är en serie engångsartiklar för det dukade bordet gjord av olika växtbaserade miljömaterial, som bagass, CPLA och FSC-certifierat biomaterial.

Nettoomsättning och operativt resultat, MSEK
Nettoomsättning per produktgrupp, %
Nettoomsättning per geografisk region, %

Kundkategorier

Dagligvaruhandel

Fackhandel