Affärsområde New Markets

PLATTFORM FÖR EXPANSION I ASIEN

Affärsområde New Markets säljer Dunis koncept och produkter på marknader utanför Europa.

Affärsområdets strategi i korthet:

  • Fokus på fyra geografiska områden: Asien, Oceanien, Mellanöstern och Ryssland

  • Bygga vidare på förvärven av Song Seng och Terinex Siam och utveckla försäljningen av premiumprodukter

  • Ytterligare utveckla distributörsnätet i regioner där efterfrågan på Dunis koncept är stor

  • Förvärv och nya strategiska partnerskap kompletterar den organiska tillväxten

I affärsområdet ingår dotterbolagen Duni Song Seng i Singapore, Terinex Siam i Thailand, Duni ZAO i Ryssland, Duni Inc. i USA, nyförvärvade Sharp Serviettes (United Corporation Limited) i Nya Zeeland samt export till andra marknader som Mellanöstern, Oceanien, övriga Asien samt Nord- och Sydamerika. Verksamheten är i huvudsak inriktad på HoReCa-segmentet och detaljhandelskedjor.

FÖRVÄRV AV SHARP SERVIETTES I NYA ZEELAND

Duni har sedan många år haft distribution till Asien, men fattade ett beslut 2013 om en mer omfattande satsning på en strukturell organisation med tydliga tillväxtstrategier, där förvärvet i Singapore var den första pusselbiten. Strategin fram till idag har varit att förvärva bolag med er­farenhet och kunskap om marknaden, och med kontakter i de kanaler som Duni behöver etablera ett fördjupat samarbete med. Förvärvet av Sharp Serviettes i Nya Zeeland genomfördes under våren 2017 och är en viktig del i den plattform som nu struktureras inför nästa steg i Dunis marknadssatsningar i Asien och Oceanien. Sharp Serviettes, som tidigare också var distributör för Duni, är marknadsledare i Nya Zeeland.

Affärsområdets nettoomsättning uppgick till 322 (220) MSEK, motsvarande en försäljningsökning med 42,4 % i fasta växelkurser. Det operativa resultatet uppgick till 24 (23) MSEK och den operativa rörelsemarginalen till 7,4 % (10,4 %). Resultatförbättringen kommer till största delen från förvärven. Marginalförsämringen hänförs bland annat till satsningar för en effektiv distribution och koordinering i Asien och Oceanien.

GODA RELATIONER

”Med förvärvet av Sharp Serviettes i Nya Zeeland och en ny organisation på plats är vi rustade för nästa steg i Asien och Oceanien.”

Patrik Söderstjerna, Director Business Area New Markets

EN VÄG MOT PREMIUMFÖRSÄLJNING

Produkter som anses som premium i Asien är mer att betrakta som enklare produkter i Europa. Bolagen i Thailand och Nya Zeeland konverterar servetter med färre färger och enklare tryck. Tillväxten finns i hotell- och restaurang­näringen, särskilt inom premiumkedjorna i de större städerna där köpkraften finns och mer turister rör sig.

FÖRSTÄRKT ORGANISATION

Efter ett antal år av uppbyggnad sker nu ett strukturerat arbete med att hitta ­samarbetsformer och synergier bolagen emellan. Det handlar dels om en förändrad organisationsstruktur och dels om att utveckla sälj- och marknadsinsatserna. Under året har en inköpare och en regionchef knutits till organisationen, samtidigt som affärsmodellen i Singapore stöpts om mot mer konceptförsäljning. Med förvärvet av Sharp Serviettes, New Markets nya organisationsstruktur och samarbete med övriga enheter inom Duni är verksamheten väl rustad för vidare satsningar i Asien och Oceanien.

TILLVÄXT

Till­växten finns i hotell- och restaurang­näringen, särskilt inom premiumkedjorna i de större städerna där köpkraften finns och mer turister rör sig.

New Markets marknader

Egen personal; Australien, Förenade Arab­emiraten, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Thailand och USA.
Försäljningen sker via distributör.
Ej New Markets marknadsområde.

Nettoomsättning och operativt resultat, MSEK
Nettoomsättning per geografisk region, %

Kundkategorier

Caféer

Fast food

Fullservicerestauranger

Hotell

Take-away