Styrelse

Dunis styrelse består av fem ledamöter valda av årsstämman samt två arbetstagarrepresentanter med två suppleanter.

Styrelsen är efter bolagsstämman Bolagets högsta beslutande organ. Styrelsens övergripande uppgift är att besluta om Bolagets affärsinriktning, Bolagets resurser och kapitalstruktur samt Bolagets organisation och förvaltning av Bolagets angelägenheter.

Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tolv ordinarie ledamöter. Härutöver kan tillkomma arbetstagarrepresentanter.

Magnus Yngen


Född 1958

Ordförande sedan 2016

Styrelseordförande Fractal Design AB
Vice ordförande Intrum Justitia AB
Styrelseledamot Dometic AB

Arbetslivserfarenhet:
  • VD och koncernchef i Camfil
  • VD och koncernchef Dometic
  • VD och koncernchef Husqvarna
  • Vice VD Electrolux
Utbildning:

Civilingenjör och teknologie licentiat, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Invald 2008

Aktier i Duni: 6 000
Oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare

Johan Andersson


Född 1978

VD och koncernchef samt styrelseledamot för Mellby Gård AB samt ett antal styrelseuppdrag inom Mellby Gård-koncernen

Arbetslivserfarenhet:

Tidigare VD för Smarteyes International AB. Dessförinnan anställd på EQT Partners AB

Utbildning:

Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola och en MBA-examen från INSEAD, Singapore

Invald 2016

Aktier i Duni: Innehar via Mellby Gård Investerings AB 14 094 500 aktier
Oberoende av bolaget, bolagsledningen men inte av Dunis större ägare

Pauline Lindwall


Född 1961

Styrelseledamot i McKesson Europe AG, Lantmännen och Swedish Match AB

Arbetslivserfarenhet:

Kategoridirektör för Kaffe för Frankrike och södra Europa inom Kraft/Mondelez i Schweiz

Flera års erfarenhet från olika chefspositioner inom Nestlékoncernen både i Asien och i Europa såsom Country Business Manager Nestlé Nutrition i Tyskland och Indonesien

Utbildning:

Civilekonom, Växjö Universitet

Invald 2014

Aktier i Duni: 1 000
Oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare

Alex Myers


Född 1963

Senior industriell rådgivare, Advent International
Styrelseordförande, NoseOption AB

Arbetslivserfarenhet:
  • VD och koncernchef Getinge AB
  • VD och koncernchef för Hilding Anders Group
  • VD för ArjoHuntleigh / Executive Vice President Getinge Group
  • Senior Vice President, Western Europe resp Global Sales & Marketing samt medlem av ledningsgruppen Carlsberg Breweries
  • Vice President Marketing & Innovation och medlem av ledningsgruppen Pripps-Ringnes (Orkla Drinks)
  • Flera mellanchefspositioner inom Unilever i Sverige och Tyskland
Utbildning:

Fil kand i Organizational Behavior, Yale University, USA

Invald 2013

Aktier i Duni: 2 000
Oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare

Pia Rudengren


Född 1965

Styrelseordförande i Social Initiative AB
Styrelseledamot i KappAhl AB, Boliden AB, AcadeMedia AB, Tikkurila Oyj och WeMind AB

Arbetslivserfarenhet:

Heltidsarbetande styrelseledamot
Vice VD W Capital Management AB
CFO och medlem i ledningsgruppen i Investor AB

Utbildning:

Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm

Invald 2007

Aktier i Duni: 1 200
Oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare

Per-Åke Halvordsson


Född 1959

Arbetstagarrepresentant för PTK

Anställd som Organisations-/
Ledningsresurs vid Rexcell Tissue & Airlaid AB

Bolagsstyrelseutbildning PTK

Invald 2005

Aktier i Duni: 0
Ej oberoende i förhållande till bolaget

Tapio Nieminen


Född 1961

Arbetstagarrepresentant för LO

Arbetstagarrepresentant i styrelsen i Rexcell Tissue & Airlaid AB

Anställd som Drifttekniker på Ångcentralen vid Rexcell Tissue & Airlaid AB

Invald 2017

Aktier i Duni: 0

Ej oberoende i förhållande till bolaget