Aktien

Aktieutvecklingen

Under 2017 sjönk kursen med 3 procent, stängningskursen den 31 december 2017 var SEK 121,25 (125,00). Sedan börsnoteringen har kursen på Duniaktien stigit med 143 procent fram till den 31 december 2017, innebärande ett börsvärde om 5,7 miljarder kronor. Stängningskursen har under 2017 varierat mellan som högst SEK 133,75 den 1 mars och som lägst SEK 109,00 den 24 november. Årets resultat per aktie uppgick till SEK 6,99 (7,06). Under 2017 omsattes 8 (9) miljoner Duniaktier till ett värde av 1 003 (1 124) miljoner kronor.

ANTAL AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Antalet aktier i Duni AB (publ) uppgick den 31 december 2017 till 46 999 032 stycken. Samtliga aktier har en röst och representerar lika andel i bolagets tillgångar och resultat. Kvotvärdet är 1,25 och aktiekapitalet uppgår till 58 748 790 SEK.

UTDELNINGSPOLITIK OCH UTDELNING

Långsiktigt har styrelsen för avsikt att utdelningen ska uppgå till minst 40 procent av resultatet efter skatt. Vid beslut om förslag till utdelning kommer dock Dunis expansionsmöjligheter, konsolideringsbehov, likviditet samt finansiella ställning i övrigt att beaktas. Styrelsen föreslår till årsstämman att en utdelning om SEK 5,00 (5,00) per aktie lämnas för verksamhetsåret 2017, vilket motsvarar 72 (71) procent av resultatet efter skatt.

Externa analyser publiceras av:

  • ABG Sundal Collier, Andreas Lundberg
  • Handelsbanken Capital Markets, Karri Rinta

Mer information om Duni-aktien finns på www.duni.se.

Aktieägarstruktur 2017-12-31

Antal Antal aktieägare Antal aktier % av aktier
1-500 8 323 1 042 133 2,22
501-1000 988 822 790 1,75
1001-5000 636 1 444 762 3,07
5001-10000 62 453 514 0,96
10001-15000 18 214 128 0,46
15001-20000 13 240 518 0,51
20001- 100 42 781 187 91,03
Summa 10 140 46 999 032 100

Aktieägare 2017-12-31

Antal aktier Andel %
Mellby Gård Investerings AB 14 094 500 29,99
Swedbank Robur fonder 4 297 872 9,14
Carnegie fonder 4 000 000 8,51
Polaris Capital Management LLC 3 565 697 7,59
Lannebo fonder 2 810 115 5,98
Verdipapirfond Odin Sverige 1 890 042 4,02
Fjärde AP-fonden 1 652 790 3,52
State Street Bank & Trust Com., Boston 1 570 649 3,34
JPM Chase NA 1 116 894 2,38
DnB – Carlson fonder 708 309 1,51
Summa de 10 största ägarna 35 706 868 75,97
Övriga aktieägare 11 292 164 24,03
Summa 46 999 032 100

Data per aktie

Belopp, SEK 2017-12-31
Antal aktier vid periodens slut 46 999
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 46 999
Kurs den 31 december 121,3
Resultat per aktie före och efter utspädning 6,99
Eget kapital per aktie 55,19
P/E-tal 17,35
Aktiens utveckling 2007 - 2017
SEK, stängningskurs

Dra muspekaren över grafen för att se exakta värden och datum

Aktiens utveckling 2017
SEK, stängningskurs

Dra muspekaren över grafen för att se exakta värden och datum

Duni är sedan den 14 november 2007 noterat på NASDAQ Stockholm och återfinns under Midcap, Consumer Discretionary med kortnamnet ”DUNI” och ISIN-kod SE0000616716.