OUR BLUE MISSION

DUNIS CSR-PROGRAM

Att vara en ledande tillverkare av duknings- och förpackningskoncept innebär ett stort ansvar. Hur Duni ser på sin roll finns väl dokumenterat i CSR-programmet Our Blue Mission. Det syftar till att säkerställa att alla intressenter kan lita på att Dunis produkter tillverkas på ett etiskt och säkert sätt.

MINDRE MILJÖPÅVERKAN

Duni arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan. Genom att kontinuerligt se över interna processer och därtill investera i modern teknologi, effektiviseras den totala produktionskedjan. På så sätt minskas resurs- och energiförbrukningen. Att använda material med tydlig miljöprofil är en viktig del i detta arbete. Dessa produkter samlas under varumärket ecoecho®, ett sortiment som uppfyller krav inom resurseffektivitet, förnyelsebarhet, komposterbarhet och ansvarsfullt skogsbruk bland annat.

DEN EGNA ORGANISATIONEN

En välmående organisation är en förutsättning för att nå både affärs- och miljömål. Medarbetarna är den viktigaste resursen i det avseendet. Duni arbetar aktivt och konsekvent med den interna miljön. Olika program för talangutveckling fångar upp och tar tillvara den kompetens som finns. Hälso- och säkerhetsfrågor är andra viktiga områden som prioriteras.

ANSVAR I HELA KEDJAN

Ingen är starkare än sin svagaste länk. Duni arbetar sedan många år enligt en fastställd uppförande­kod. Den gäller alla i hela kedjan, såväl egna fabriker som leverantörer. Här ingår tydliga förhållningsregler inom områden såsom arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter samt diskriminering. Duni genomför löpande revisioner och utbildningar om hur upp­förandekoden ska efterlevas.

ETISKA PRINCIPER

Att finnas på många marknader innebär både möjligheter och risker. För att minimera eventuella risker har Duni utarbetat affärsetiska principer som fastställer hur koncernen ska arbeta proaktivt för att förhindra korruption, mutor, bedrägeri och annan otillåten handling. Återkommande utbildningar om etisk hållning, visselblåsarprinciper och övrig uppförandekod sker både internt inom Duni och med leverantörer.

CSR

HÅLLBARHETSARBETET
– EN STÄNDIGT PÅGÅENDE PROCESS

Dunis arbete för ansvarfullt företagande är strategiskt och omfattande, samlat i en klar och tydlig plan – Our Blue Mission.

Our Blue Mission är ett hållbarhetsprogram som bygger på en väsentlighets- och intresseanalys som granskats av Dunis högsta ledning. De viktigaste aspekterna i programmet ligger till grund för Dunis policyer och för ledningen av den operativa verksamheten. Our Blue Mission tar ett heltäckande grepp inom miljö, produktsäkerhet, samhällsansvar, sociala rättigheter och affärsetik. Det är ett strategiskt och ­strukturellt arbete med fastställda mål som ska vara uppnådda senast 2020.

FÖRTJÄNA KUNDERNAS FÖRTROENDE

Det övergripande målet för Dunis CSR-arbete är att leva upp till kundernas
förtroende d.v.s. att Dunis produkter tillverkas på ett etiskt, säkert och miljö­medvetet sätt. Duni verkar inom många områden: från egen produktion av papper till design, konceptutveckling och konvertering i ett flertal hel- och majoritetsägda anläggningar i Europa och Asien och med försäljning på över 40 marknader. När det gäller egentillverkade pappersbaserade produkter har Duni kontroll över hela kedjan, vilket ger stora möjligheter att driva frågor och påverka i den riktning som CSR-programmet stakat ut. När det gäller externa inköp av produkter finns även här ett väl definierat ansvarstagande med tydliga kravspecifikationer gentemot leverantörer.

GODA RELATIONER

”Vi har ett ansvar, dels för medarbetarna, men också för våra kunder och slutanvändarna av våra produkter”

Elisabeth Gierow, Corporate CSR & Quality Director

ANSVAR FÖR MEDARBETARE OCH KUNDER

Sedan tidigare finns inom Duni en upp­förandekod, och ett väl utvecklat arbete för att säkerställa dess efterlevnad, både för leverantörer och i egen tillverkning. Uppförandekoden täcker arbetsmiljö­frågor, mänskliga rättigheter, skälig er­sättning med mera och gäller i alla länder där Duni verkar. Många frågor handlar om kulturskillnader i olika länder, men också om att lagar och regelverk kan skilja åt. Duni har ett ansvar för goda arbetsför­hållanden för de som tillverkar Dunis produkter, leverantörers anställda såväl som medarbetare. Dunis synsätt på hållbarhetsfrågor måste gälla i så stor utsträckning som möjligt, oavsett var i världen verksamheten bedrivs. Processen underlättas av att många leverantörer är positiva till att en dialog förs och att de får stöd och hjälp med att driva sin verksamhet på ett etiskt sätt och med goda arbetsförhållanden.

STRATEGI FÖR FLER MILJÖPRODUKTER

CSR-programmet fungerar som en strategi för att produktutvecklingen ska styras i en tydlig miljöanpassad riktning. Miljöklassificeringen ecoecho® definierar ett antal kriterier som en miljöprofilerad produkt ska uppfylla. Det är ett sätt att möta marknadens efterfrågan och driva utvecklingen av nya, funktionella och miljöanpassade material. Exempel på sådana material är bagass från sockerrörsfibrer som är ett förnybart, resurs­effektivt och komposterbart material. Återvunnet glas, bioplaster och åter­vunnen plast är andra exempel på miljöanpassade material. Duni erbjuder också produkter med en rad externa miljömärkningar, som det nordiska miljömärket ”Svanen”, FSC® för ansvarsfullt skogsbruk och OK Compost® för komposterbara produkter.

PRODUKTSÄKERHET

Duni prioriterar hög kvalitet och produktsäkerhet. Produkter för matkontakt re­gleras av EU:s lagstiftning. Dunis arbete med material för matkontakt innebär planering och utvärdering av tester utifrån tänkt användning av produkten, kontroll från tredjepartsinstitut och att förse kunder med korrekt och tydlig information.

Ljus och elektroniska produkter har inneboende risker som kräver strikt uppmärksamhet på säkerhet i både produktion och hantering. Duni har program för tester, internationellt samarbete för standarder om ljussäkerhet och kvalitetscertifierade produkter. Utvecklingen av attraktiva LED-produkter som ersätter levande ljus ökar säkerheten och ger Goodfoodmood®-anda såväl i hemmiljö som i restauranger och inom vården.

CSR I VÄRDEKEDJAN

Dunis CSR-arbete är omfattande eftersom verksamheten, och dess produkter, sträcker sig från jord till bord och tillbaka till jord. Det börjar med ett hållbart skogsbruk och hållbara material och slutar med komposterbarhet, alternativt återvinning i så stor utsträckning som möjligt. Under resans gång berörs medarbetare, leverantörer, kunder, slutanvändare och samhället i övrigt. Eftersom allt är en kedja där delarna påverkar varandra är CSR-arbetet en ständigt pågående process. Här får CSR en strategisk roll, som både pekar mot ökad affärsnytta och mot en insikt att arbetet aldrig blir färdigt. Insatserna kan enbart sträva efter att material, produktion, användning och återvinning hela tiden når högre nivåer av hållbarhet än de hade tidigare. Det är en nödvändig och angelägen resa för Duni, som fortsätter 2018.

Hållbarhetsmål

Nedanstående hållbarhetsmål för 2020 ses över kontinuerligt.

100 %

Det ska finnas förnybara eller komposterbara alternativ i 100 procent av Dunis produktgrupper.

100 %

Alla medarbetare ska vara engagerade i förbättringar, känna till de etiska reglerna och delta i arbetet med värdefrågor.

20 %

Mellan 2010 och 2020 ska energianvändningen minska med 20 procent.

80 %

Kontrollerade leverantörer ska stå för 80 procent av värdet på råvaror och slutprodukter. Alla nya leverantörer av slutprodukter ska kontrolleras.

ECOECHO®-KRITERIER

En ecoecho-produkt ska uppfylla minst två av följande kriterier:

  • Förnybar – växtbaserad
  • Komposterbar enligt kraven i EN 13432-standarden för industriell kompostering
  • Ansvarsfullt producerad (t.ex. träfiber från FSC®-skog)
  • Resurseffektiv (t.ex. tillverkad av återvunnet material)