Året i korthet

Nytt förvärv och konsekvent kundsegmentering

Nettoomsättningen ökade till 4 441 (4 271) MSEK

Operativt resultat uppgick till 491 (502) MSEK

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 (5,00) kronor per aktie

Den operativa rörelsemarginalen uppgick till 11,1 (11,8) procent

Förvärv av Sharp Serviettes

Förvärvet av Sharp Serviettes i Nya Zeeland (United ­Corporation Limited) är en viktig del i en strategisk ­plattform för vidare expansion i Asien och Oceanien.

Uppgradering i Skåpafors

Beslut tas om att investera 50 MSEK i en uppgradering av airlaidmaskinen i Skåpafors.

Johan Sundelin blir ny VD

Johan Sundelin tillträder som ny VD och koncernchef ­i Duni AB i oktober.

Tydligare kundsegmentering

Förändring i alla affärsområden mot en tydligare kundsegmentering.

Designsamarbete

Ett nytt samarbete med designduon Bernadotte & ­Kylberg resulterade i serien Amazonica, miljöanpassad enligt kriterierna i ecoecho®.

Dunited

Under året har arbetet med och innehållet i Dunis program för medarbetarutveckling, Dunited, intensifierats och förfinats.

Duni Academy

Utbildningsprogrammet Duni Academy har implementerats i en stor del av organisationen.

Nyckeltal, MSEK 1), 2)

2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning 4 441 4 271 4 200 3 870 3 349
Operativt resultat* 491 502 528 452 369
Operativt EBITDA* 630 632 656 572 473
Rörelseresultat, EBIT 456 463 493 433 352
EBITDA 629 622 622 556 483
Resultat före skatt 439 441 459 414 334
Årets resultat 334 334 346 302 254
Föreslagen utdelning SEK/Aktie 5,00 5,00 5,00 4,50 4,00
Eget kapital 2 594 2 486 2 345 2 193 2 099
Avkastning på eget kapital, % 12,9 13,4 14,8 13,8 12,1
Avkastning på sysselsatt kapital, % 14,4 15,8 18,6 15,4 13,3
Antal anställda 2 362 2 279 2 082 2 092 1 902

 

* Operativt resultat och operativt EBITDA är alternativa nyckeltal som Duni styr sin verksamhet på. Det avser rörelseresultat, EBIT, minus avskrivningar på immaterialla tillgångar identifierade vid förvärv, omstruktureringskostnader och verkligt värde allokeringar.
1) Avser kvarvarande verksamheter för 2015 och bakåt. Den avvecklade hygienverksamheten har räknats om och redovisas enligt IFRS på en rad efter periodens resultat för kvarvarande verksamheter.
2) Nyckeltalen avseende 2016 och framåt inkluderar innehav utan bestämmande inflytande.

Nettoomsättning och operativt resultat, MSEK