Dunis PROGRAM
FÖR HÅLLBARHET

Dunis rapport om ansvarsfullt företagande publiceras årligen. Syftet är att ge en över­blick över viktiga frågor och vår utveckling som ansvarstagande företag.

Här redogör vi för vårt fotavtryck med hjälp av miljö­data från vår tillverkning i Europa och uppgifter från revisionerna hos våra leverantörer där vi kontrollerar att uppförandekoden följs.

Mer om vår styrning och hur vi tar vårt sociala ansvar finns på Duni.se och i vår hållbarhetsrapport – Our Blue Mission.

Our Blue Mission bygger på en väsentlighets- och intressentanalys som granskats av Dunis högsta ledning. De viktigaste aspekterna i programmet ligger till grund för våra policyer och mål samt för ledningen av den operativa verksamheten.

PROGRAM

leaf

MILJÖPOLICY

MILJÖPROFILERING AV PRODUKTER

ecoecho®

VARFÖR?

• Beroendet av råvaror och energins klimatpåverkan

• Hantering av uttjänta produkter

• Duni-produkternas korta livscykel

• Lokal miljöpåverkan från vår egen produktion

HUR?

• Forskning och utveckling

Investeringar i nya material och nya produktionsprocesser

• Miljömärkning och certifieringsprogram

• Bedömningar av miljöpåverkan

• ISO 14001-certifiering

• Miljökrav och revision hos leverantörer

BERÖR

• Hela samhället, alla som bryr sig om hur engångsprodukters livscykel ser ut och vill minimera nedskräpningen

• Dunis aktieägare

• Kommuner och naturområden där Duni har tillverkning eller logistik

hands

DUNIS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER OCH EGEN VERKSAMHET

VARFÖR?

• Arbetsmiljö och mänskliga rättigheter för människor som arbetar med att tillverka Dunis produkter

• Lokal miljöpåverkan från vår egen produktion

HUR?

• Revisioner hos leverantörer med utvärdering och stöd

• Revisioner av vår egen verksamhet

• Medarbetarundersökningar vartannat år

• Arbetsmiljörutiner och arbetsmiljöutbildningar

• Miljökrav och revision hos leverantörer

BERÖR

• Medarbetare på Duni och hos våra leverantörer

• Dunis aktieägare

• Kommuner och naturområden där Duni har tillverkning eller logistik

portfolj

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

POLICY FÖR VISSELBLÅSNING

VARFÖR?

• Risker i externa affärsförbindelser, korruptionsbekämpning, affärsetik

HUR?

• Riskbedömning och riskutbildningar

• Kanaler och rutiner för anmälningar

• Skydd för visselblåsare

• Ansvarsskyldighet

• Åtgärder och sanktioner

BERÖR

• Hela samhället, mänsklig utveckling

• Dunis aktieägare

• Dunis anställda och partners

shield

REGELVERK FÖR PRODUKTSÄKERHET

VARFÖR?

• Produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel samt konsumentsäkerhet

HUR?

• Leverantörs- och produktkrav

• Testprogram och försäkran om överensstämmelse

BERÖR

• Konsumenter och Dunis kunder

• Dunis aktieägare