Finansiella mål

Under 2017 har Duni genomfört olika aktiviteter som bidragit till tillväxt, både organiskt och genom förvärv.

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, 5 %

Duni har som mål att den genomsnittliga organiska omsättningstillväxten ska överstiga 5 % per år över en konjunkturcykel. Utöver detta utvärderar Duni löpande förvärvsmöjligheter för att nå nya tillväxtmarknader eller förstärka sin ställning på existerande marknader.

Den valutajusterade organiska tillväxten blev 0,9 %. Duni visar en tillväxttakt i nivå med föregående år. Marknaden som helhet bedöms växa med i genomsnitt cirka 1 %.

Omsättningstillväxt

OPERATIV RÖRELSEMARGINAL, 10 %

Målet är att operativ rörelsemarginal för Duni ska uppgå till minst 10 %. Lönsamheten ska öka genom försäljningstillväxt, fortsatt fokus på premiumprodukter och fortsatta förbättringar inom inköp och produktion.

Målet för den operativa rörelsemarginalen har överträffats och slutade på 11,1 %. Struktureffekter och de senaste årens förvärv har bidragit positivt till rörelsemarginalen.

Rörelsemarginal

UTDELNING, 40 % AV RESULTATET EFTER SKATT

Långsiktigt har styrelsen för avsikt att utdelningen ska uppgå till minst 40 % av resultatet efter skatt.

Trots flera större investeringar och förvärv har Duni fortsatt en god finansiell position. Därför föreslår styrelsen en utdelning om 5,00 kronor per aktie, vilket innebär att utdelningen för 2017 föreslås uppgå till 72 % av resultatet efter skatt.

Utdelning av resultat efter skatt, %