GODA RELATIONER

Goda Relationer är en förutsättning för att en organisation och dess medarbetare tillsammans ska kunna arbeta effektivt och uppnå de gemensamma målen. På Duni är det goda relationsbygget en del i ett affärsdrivet och affärsnära synsätt. Det ska genomsyra verksamheten både internt mellan medarbetarna, på global nivå mellan Dunis olika bolag och enheter, men också i samarbetet med leverantörer och kunder. Goda Relationer är en del i kulturen och gör företaget starkare och mer trovärdigt i kontakten med omvärlden.

GODA RELATIONER #1

DYNAMISK ORGANISATION

Duni är ett globalt företag med 2 400 medarbetare i 23 länder och med en försäljning på över 40 marknader. Grunden för utvecklingen av medarbetarna är formulerad i en väl definierad plan – Dunited. Den har som övergripande mål att säkerställa en långsiktigt hållbar organisation, samtidigt som den är ett verktyg för att vitalisera och skapa dynamik i verksamheten. Inom Dunited finns handfasta program som Duni Academy med ledarskapsutveckling, mentorskapsprogram och andra forum för att hitta vägar för samarbete och för att bygga goda relationer.

GODA RELATIONER #2

GLOBAL SAMSYN

När Duni förvärvar bolag, som exempelvis Sharp Serviettes i Nya Zeeland, 2017, öppnas nya möjligheter till samarbeten och erfarenhetsutbyten. Det är en process där medarbetare från CSR och Operations arbetar aktivt för att underlätta samarbetet. Processen sätts igång dels före ett planerat förvärv, med en företagsbesiktning, men framförallt efter förvärvet där insatserna för det nya bolaget kan bestå av allt från IT- och produktionsstöd till att förmedla Dunis värderingar och uppförandekod. Global samsyn och goda relationer är av stor betydelse för ett gott samarbete och en positiv utveckling för alla parter.

GODA RELATIONER #3

NÖJDA KUNDER

För att möta marknadens allt mer differentierade behov har Duni de senaste åren genomfört en rad åtgärder för att bli ett mer kundfokuserat företag. Grunden är den övergripande plattformen Goodfoodmood® som både styr och positionerar Dunis produkt- och konceptutveckling mot mat, människor och design. Arbetet har inneburit att en mer fokuserad kundsegmentering inom Dunis olika affärsområden genomförts, samtidigt som ansvaret flyttats utåt i organisationen och närmare kunderna. Djupare kundinsikt och goda relationer betyder att Duni kan leverera ett mer precist och anpassat erbjudande.

GODA RELATIONER #4

HÅLLBART SYNSÄTT

Duni har en väl utvecklad uppförandekod, både för den egna verksamheten och för externa leverantörer. Det sistnämnda är särskilt viktigt eftersom Duni är ett globalt företag med verksamhet i 23 länder, och med inköp av råvaror och produkter från externa leverantörer. Uppförandekoden är en del i CSR-programmet Our Blue Mission. Många uppskattar att få det stöd Duni ger för att verksamheter ska kunna bedrivas på ett hållbart och arbetsmiljömässigt bra sätt. Bra dialog bygger också bättre relationer med leverantörerna, vilket underlättar och gör det gemensamma arbetet både enklare och mer effektivt.