Medarbetare

AFFÄRSDRIVET OCH AFFÄRSNÄRA HR

Även om HR betyder Human Resources kan det också stå för goda relationer.

Utan goda relationer mellan medarbetarna blir det svårare att uppnå affärs­målen. Varje medarbetare ska visserligen utvecklas i förhållande till sina individuella förutsättningar och sin specifika situation, men alltid i symbios med övriga i teamet, inom avdelningen och inom hela bolaget. Det är både en kulturfråga och en insikt om att HR-arbetet ska styra mot Dunis mål inom de olika affärsområdena, och därmed vara både affärsdrivet och affärsnära.

STYRS AV INTERNA BEHOV

Arbetet inom HR är direkt hänförbart till de behov Dunis affärsområden har, och starkt kopplat till fastställda strategier och uppsatta mål. I slutet av varje år sker en genomgång med varje affärsområde om vad de behöver göra för att nå budget och andra mål, en process som varje lokal HR-avdelning ansvarar för ute i organisationerna. Den input som detta ger styr sedan arbetet med utbildning, utveckling och andra stöttande aktiviteter för att organisationen i sin helhet ska fungera väl genom alla led. På så sätt blir HR-arbetet nära knutet till affärerna, samtidigt som affärsområdenas mål också blir HR:s mål.

GODA RELATIONER

”Vårt HR-arbete syftar till att säkerställa en långsiktigt hållbar organisation där både medarbetarna och företaget kan växa.”

Sofie Lindström, HR Director

VITALISERAR OCH SKAPAR DYNAMIK

Grunden för utvecklingen av medarbetarna är formulerad i en väl definierad plan – Dunited. Den togs fram för att säkerställa en långsiktigt hållbar organisation, samtidigt som den är ett verktyg för att vitalisera och skapa dynamik i verksam­heten. Dunited är en process som gör att HR-arbetet blir tydligare, samtidigt som resultatet blir mät- och uppföljningsbart. Inom Dunited finns också handfasta program såsom Duni Academy med ledarskapsutveckling, mentorskapsprogram och andra samarbetsforum.

DET GODA LEDARSKAPET

Ett gott ledarskap bygger på inspiration, tydlighet och förmåga att coacha medarbetarna så att rätt person paras ihop med rätt position i företaget. Förutsättningen är en bra chef som planerar för tydliga successionsplaner i en uppmuntrande miljö så att framtida chefer kan identifieras tidigt och utvecklas inom organisationen. Arbetet med rekryteringen sker på global nivå, där alla medarbetare ska ges chansen att byta arbetsuppgifter, byta organisation och även land. Därför läggs lediga tjänster alltid ut internt, innan de annonseras externt. Det är nödvändigt att blanda upp, vara öppen och välkomna personer som bidrar till kulturen och berikar den. Rätt person på rätt plats är tanken bakom HR-arbetet. Intern re­krytering, medarbetarsamtal och öppna diskussioner i ledningsgrupperna är tre vägar för att nå dit.

SIKTAR MOT HÅLLBARHET

Under året har arbetet med och innehållet i Duniteds olika delar intensifierats och förfinats. Eftersom människorna, organisationen och samhället förändras är det en process som hela tiden pågår. Det är särskilt intressant att se den unga generationen fråga efter företagets miljöprofil inför en anställning. Det visar på insikt och hur viktigt ett företags syfte är för dem. På Duni passar det synsättet väl in eftersom hållbarhetsfrågor får allt större fokus i verksamheten.

Fakta

  • Per den 31 december 2017 hade Duni 2 437 (2 375) anställda motsvarande 2 362 (2 279) heltidsanställda.
  • Kollektivanställda delas in i logistik, tillverkning och underhåll. Merparten, 76,6 procent, av kollektivanställda arbetar inom tillverkning och underhåll i anläggningarna i Skåpafors i Sverige, Bramsche och Wolkenstein i Tyskland, Poznan i Polen, Bangkok i Thailand och Auckland i Nya Zeeland. 32,8 procent av kollektivanställda i Tyskland arbetar inom logistik i den internationella distributionscentralen i Bramsche. 51,9 procent av tjänstemännen arbetar inom försäljning. Resterande tjänstemän arbetar inom affärsstöd med ekonomi, marknadsföring, planering, inköp och IT, främst i Sverige, Tyskland och Polen.
  • Dunis anställda tillhör olika arbetstagarorganisationer beroende på funktion och anställningsland. De anställda är organiserade i ett europeiskt arbetstagarråd. Dunis relationer med arbetstagarorganisationer är goda och personalomsättningen är relativt låg sett till koncernen som helhet.
Könsfördelning

Geografisk och funktionell fördelning

Land Kollektivanställda Tjänstemän Totalt
Sverige 153 186 339
Tyskland 756 352 1 108
Polen 347 134 481
Thailand 95 33 128
Nederländerna 0 56 56
Nya Zeeland 31 9 40
Frankrike 0 37 37
Storbritannien 0 19 19
Övriga 14 140 154
Totalt 1 396 966 2 362

Medeltal anställda

2017 2 412
2016 2 212
2015 2 174
2014 2 184
2013 1 902

Duni har fyra kärnvärden som genomsyrar företaget och verksamheten:

Öppenhet

Vi litar på våra kollegor och ger dem ansvar. Vi har modet att förändra. Vi lyssnar, lär och delar med oss.

Ägarskap

Vi håller våra löften och förbinder oss att leverera resultat. Vi vågar försöka. Vi skapar värden för våra intressenter samtidigt som vi respekterar en hållbar utveckling.

Mervärde

Vi sätter våra kunder i första rummet. Snabbhet är avgörande och vi går över gränser för att komma fram till lösningen. Innovation och kvalitet är en del av vårt förhållningssätt.

Vinnarinstinkt

Vi ligger alltid steget före. Vi ser möjligheter och agerar. Vi firar våra framgångar.