Operations

STORA SYNERGIER FÖR KUNDENS BÄSTA

Operations ansvarar i första hand för Dunis konverterings-, distributions- och lageranläggningar i Tyskland och Polen.

I konverteringsanläggningarna produceras Dunis produkter som baseras på papper, producerat i dotterbolaget Rexcells ­pappersbruk i Sverige. Under Operations sorterar även IT- och annat systemstöd för Dunis verksamhet som helhet. Bolagen i Asien får, sedan de införlivades under Dunis ägande, hjälp med planering, processer och annat stöd via Operations.

MER ÄN EN FÖRSÖRJNINGSKEDJA

Dunis styrka ligger i att vara vertikalt integrerat vilket innebär att viktiga strukturer kan byggas för erfarenhetsutbyte och kommunikation mellan företagets med­arbetare inom alla enheter och affärs­områden. Det ökar konkurrenskraften och medför att kunderbjudandet kan förfinas. Under 2017 har en global inköpsorganisation för insatsmaterial implementerats, vilket innebär stora synergier och en tydlig kundnytta. Åtgärder har också vidtagits för att effektivisera och förbättra precisionen i leveranserna, bland annat genom att en ny lagerbyggnad i Tyskland tagits i bruk.

DIGITALISERING OCH ÖKADE SERVICENIVÅER

Under 2017 har utbyggnaden av en ­central IT-miljö för hela Duni fortsatt. En digital leveranskedja betyder förbättrade servicenivåer och ökad leveransförmåga. Arbete pågår även med att vidareutveckla digitaliseringen inom själva produktionsprocesserna.

GODA RELATIONER

”Den som förstår hur vi kan kommunicera och jobba effektivare tillsammans och får verktyg för att kunna göra det mår bättre, trivs bättre och känner sig mer motiverad.”

Fredrik Malmgren, Director Operations

GOODFOODMOOD, SAMSYN OCH SAMARBETE

Det är inte bara Dunis slutanvändare som ska uppleva Goodfoodmood® vid en måltid. I anläggningen i Polen har ombyggnad av lunchrestaurangen och fikarum på­börjats. Tanken är att skapa samma trivsel som i vilken annan restaurang som helst, dels för medarbetarna men också för andra besökare. Det interna arbetet med Duni Cooperative Culture har fortsatt och börjat ge tydliga resultat. Den som får verktyg för att kunna kommunicera med andra och jobba effektivare tillsammans känner sig mer motiverad, trivs och mår bättre.

EFFEKTIVARE LEVERANSER

För att effektivisera och förbättra precisionen i leveranserna har bland annat en ny lager­byggnad i Tyskland tagits i bruk.

DIGITAL LEVERANSKEDJA

Under 2017 har utbyggnaden av en ­central IT-miljö för hela Duni fortsatt vilket betyder förbättrade servicenivåer och ökad leveransförmåga.

GOODFOODMOOD I POLEN

I anläggningen i Polen har ombyggnad av lunchrestaurangen och fikarum på­börjats för att skapa samma trivsel som i vilken annan restaurang som helst.