VISION OCH STRATEGIER

Vision

På Duni drivs vi av en passion att vara bäst på det vi gör: att växa och bli världens mest eftertraktade leverantör av kreativa take-away-produkter och inspirerande koncept för det dukade bordet. Med fokus på människor, mat och design är det vår ambition att alltid leverera Goodfoodmood® till varje tillfälle där mat och dryck serveras.

FYRA AFFÄRSOMRÅDEN

Duni arbetar efter en affärsmodell som är optimerad för att förse marknaden med Goodfoodmood. Därför tillverkar och levererar Duni ett brett utbud av pro­dukter för det dukade bordet och för take-away, främst i premiumsegmentet. Sortimentet utvecklas både under Dunis egna varumärken och under kundernas egna varumärken. Kunderna och behoven förändras med tiden. För att möta efterfrågan på bästa sätt är organisationen indelad i fyra affärsområden som är ­specialiserade på sitt respektive kund­segment. På så vis kan produkter, pro­cesser och erbjudanden svara mot marknadens förväntningar och behov.

VERTIKAL INTEGRATION

Det som främst utmärker Duni gentemot andra aktörer i branschen är att företaget är helt vertikalt integrerat vad gäller den pappersbaserade produktionen. Det betyder att Duni har full kontroll över hela värdekedjan, från materialframställning i pappersbruket, till konvertering i egna fabriker och distribution till grossister eller slutkunder. Den integrerade värdekedjan gör Duni till materialexpert för servetter och dukar, vilket är en betydande konkurrensfördel. Det minskar också prisrisken, ökar leveranssäkerheten och ger möjlighet att planera förnyelse av design och material. Därmed kan Duni driva mark­naden för materialframställning och sätta standarden på marknaden. I dag är cirka 70 % av koncernens produkter pappersbaserade. Övriga material och produkter köps in från externa leverantörer. Det ger utrymme för flexibilitet och hög innovationstakt inom övriga produktsegment.

KUNDNYTTA I SAMTLIGA LED

För att kunna skapa koncept som ger Goodfoodmood-upplevelser arbetar samtliga affärsområden med en kund- och marknadsdriven strategi. Processer, innovationer och marknadsföring är baserade på analyser av marknadsmönster och kundbehov. Därmed skapas kundnytta i alla led och koncepten optimeras för att matcha trender och önskemål. Följaktligen är samarbetet tätt mellan marknadsavdelningen, produktutvecklare och produktionsansvariga. Försäljning sker via distributörer, grossister eller direkt mot slutkund. Oavsett försäljningskanal förs en nära dialog med slutkunden. På så sätt inhämtas viktig kunskap om de behov som finns samtidigt som sortimentet kan visas upp i sin helhet. Till­vägagångssättet gör att produkt­lanseringar blir mer träffsäkra samtidigt som kundrelationerna stärks.

MOOD BOOSTERS

Duni skapar Goodfoodmood genom i huvudsak fyra huvudkomponenter. Dessa är färg, design, material och dukning. Duni är expert inom områdena och driver utvecklingen i branschen. Genom att dessutom agera flexibelt och proaktivt skapas trendriktiga koncept som genererar både kundnytta och lönsamhet. Uppföljning görs löpande genom mätningar baserade på kriterier för försäljning, lönsamhet och omsättningshastighet.

CSR

För att kunna ha en roll som ledande leverantör av dukningskoncept och produkter för take-away arbetar Duni aktivt med CSR. Det innebär att koncernen ­ställer höga krav på gott uppförande i alla led. Arbetet sker genom programmet Our Blue Mission. Där tydliggör Duni olika CSR- och miljömål och hur de ska uppnås. Det inbegriper även policyer både för den interna organisationen och för leverantörer. På så sätt ska omvärlden kunna lita på att alla produkter tillverkas på ett etiskt och hållbart sätt.

KUNDUNIKA LÖSNINGAR

Inom produktsegmentet take-away ­skapar Duni kundspecifika lösningar som profilerar kundens varumärke. Duni ­adderar värde genom att erbjuda produktkoncept eller produktsortiment som är unika i form, design, funktion och material. Samarbeten sker främst med internationella kedjor som finns på flera geografiska marknader. Att följa med kedjorna in på nya marknader är ett bra sätt att skapa ökad geografisk närvaro och tillväxt.

TILLVÄXT

Affärsmodellen är upplagd för att möjliggöra tillväxt, både organiskt och genom förvärv. Det är så målet att vara Europas ledande leverantör av duknings- och take-away-koncept ska uppnås.