VD har ordet

Ökat fokus på kundens behov

Duni har fortsatt sin långsiktiga resa från ett produktorienterat till ett kundfokuserat företag med ett högt miljöengagemang. Det är en strategi som genomförts successivt i våra olika affärsområden, supportfunktioner och i koncernens olika bolag – ett arbete som varit särskilt intensivt under 2017. Satsningarna i Asien och Oceanien har fortsatt med bland annat förvärvet av Sharp Serviettes i Nya Zeeland. Under året har vi pressats av kostnadsökningar på bland annat råmaterial, vilket mötts med en rad olika åtgärder.

”Som marknadsledare ser vi det även som vår uppgift att driva marknaden mot mer hållbara kunderbjudanden.”

Marknaden har fortsatt förändrats, inte minst när det gäller måltidsbeteenden och en tilltagande miljömedvetenhet, vilket delvis ritat om kartan både för kunderna och för oss. Det innebär ökade krav på kundanpassning och intensivare utveckling av produkt- och konceptutbud, samt att vi svarar mot den differentiering som sker hos våra kund- och konsumentgrupper. Under året har en rad åtgärder vidtagits för att möta den här förändringen. Dels har logistiken överlag för­bättrats, med ökad leveranssäkerhet som resultat. Samtidigt har vi gjort en tydlig marknadssegmentering vilket leder till djupare insikter och bättre anpassning till kundernas olika behov. Det betyder att vi kan leverera ett mer precist och kund­anpassat erbjudande.

AKTIVITETER FÖR ÖKAD LÖNSAMHET

Duni har under året pressats av högre kostnader för bland annat råmaterial. För att möta utvecklingen har vi jobbat intensivt med interna effektiviseringar, men även justerat våra priser. Pappersbruket Rexcell har implementerat en ny arbets­organisation, vilket redan lett till resultatförbättringar. Inköpsrutiner har setts över och organisationen har infogats i en mer central struktur. Med utgångspunkt i plattformen Goodfoodmood® har arbetet med att förstärka Dunis premiumposition intensifierats. En rad premiumprodukter har lanserats under året och ännu fler är i lanseringsfasen.

BETYDELSEFULLT MILJÖARBETE

Ett viktigt fokus under året har varit att planera och driva utvecklingen av fler ­miljöanpassade produkter och koncept – en tydlig effekt av Our Blue Mission, Dunis CSR-program. Programmet fungerar som en strategi och styr produktutvecklingen mot en miljöanpassning som ska uppfylla våra hållbarhetskriterier i klassificeringen ecoecho®. För Duni står miljöarbetet högt på dagordningen. Som marknadsledare ser vi det även som vår uppgift att driva marknaden mot mer hållbara kunderbjudanden. Håll­barhetsfrågorna har under året blivit än mer aktuella, inte minst genom att behov uppstått genom förvärv, nya medarbetare, organisationsutveckling och ett fortsatt arbete med Dunis uppförande­kod. Our Blue Mission är en trygghet för våra medarbetare, samarbetspartners och kunder.

YTTERLIGARE FÖRVÄRV I ASIEN

En viktig händelse under året var förvärvet av Sharp Serviettes i Nya Zeeland, som införlivades i affärsområde New Markets i maj 2017. Sharp Serviettes är marknadsledare i Nya Zeeland och en viktig del i en strategisk plattform för satsningen i Asien och ­Oceanien. Under året har ett arbete på­börjats för att skapa synergier mellan Dunis olika bolag och enheter i Europa och Asien. Det är ett integrationsarbete som är pågående i alla delar av värde­kedjan.

INVOLVERADE MEDARBETARE

I flera delar av organisationen har målinriktade insatser genomförts för att skapa en högre grad av involvering och samarbete mellan medarbetarna. Det centrala är ett mer coachande ledarskap och en för­flyttning av ansvaret utåt i organisationen. Målet är en organisation där våra med­arbetare presterar för att de vill – inte för att de måste. Utvecklingen av organisa­tionen har också gjorts genom att ytter­ligare stärka kompetenserna via vårt utvecklingsprogram Duni Academy.

TACK THOMAS!

I oktober tog jag över som VD och koncernchef efter Thomas Gustafsson. Redan efter en kort tid på Duni blev jag imponerad av alla de positiva förändringar som har skett under Thomas ledarskap. I princip alla delar av värdekedjan har förstärkts och Duni står idag väl rustat för att möta framtidens alla möjligheter. Jag tackar honom för hans gedigna arbete och ser med stor entusiasm fram emot att tillsammans med alla duktiga medarbetare på Duni ta vid, förvalta och utveckla Thomas arbete in i nästa fas i bolagets historia.

Malmö i mars 2018

 

 

Johan Sundelin
VD och koncernchef sedan oktober 2017