Koncernens förvaltningsberättelse

Duni är Europas ledande leverantör av inspirerande bordsdukningskoncept och kreativa förpackningslösningar för take-away. Koncernens starka position har uppnåtts genom fokusering på mat, människor och design samt ambitionen att alltid hjälpa kunden att skapa en bra mat- och dryckupplevelse. En kombination av produkter av hög kvalitet, ett välrenommerat varumärke, etablerade kundrelationer, värdehöjande design och stark lokal närvaro på flertalet europeiska marknader har medfört en marknadsledande ställning i Europa. Verksamheten bedrivs inom fyra affärsområden: Table Top, Meal Service, Consumer och New Markets.

Affärsområde Table Top erbjuder Dunis koncept och produkter främst till hotell, restaurang, catering samt företag som är verksamma inom hälso- och omvårdnadssektorn. Table Top marknadsför i huvudsak servetter, dukar och ljus för det dukade bordet. Duni har en marknadsledande position inom premiumsegmentet i Europa. Affärsområdet svarade för cirka 53 % (54 %) av Dunis nettoomsättning under året.

Affärsområde Meal Service erbjuder koncept för måltidsförpackningar och serveringsprodukter för exempelvis take-away, färsk färdigmat och catering av olika slag. Kunder är huvudsakligen take-away-drivna restauranger, matproducenter samt företag som är verksamma inom hälso- och omvårdnadssektorn. Duni har som nischaktör inom detta område en ledande position i Norden och en tydlig tillväxtagenda på identifierade marknader i Europa. Affärsområdet svarade för cirka 16 % (16 %) av Dunis nettoomsättning under året.

Affärsområde Consumer erbjuder konsumentprodukter till främst detaljhandeln i Europa. Kunderna utgörs av dagligvarukedjor men även andra kanaler såsom olika typer av fackhandel exempelvis trädgårdsmarknader, inredningsbutiker och ”gör-det-själv”-butiker. Affärsområdet svarade för cirka 23 % (24 %) av Dunis nettoomsättning under året.

Affärsområde New Markets erbjuder Dunis koncept av attraktiva kvalitetsprodukter och koncept för bordsdukning samt förpackningar med inriktning på marknader utanför Europa. Förutom kundsegment såsom hotell, restaurang och catering så riktar affärsområdet även erbjudande till detaljhandeln. Förvärvet av 80 % av Sharp Serviettes (United Corporation Ltd) i Nya Zeeland, som genomfördes i maj 2017, har integrerats under året och är en del av affärsområdet. Affärsområdet svarade för cirka 7 % (5 %) av Dunis nettoomsättning under året.

Produkt- och konceptutveckling

Inom produktutveckling arbetar Duni med såväl ny design, form och färgsättning som nya material och olika produktlösningar. Duni har fokus på produkt- och konceptutveckling, med en unik styrka inom form, design och funktionalitet. Dunis innovationsprocess kännetecknas av förmågan att snabbt och flexibelt kunna utveckla nya kollektioner, koncept och produkter som skapar ett tydligt mervärde för de olika kundkategorierna på marknaden.

Designs for Duni®

För att stärka varumärket Duni som en innovativ aktör inom design skapades under 2013 Designs for Duni®, ett unikt koncept där Duni utvecklar produkter i samarbete med välkända designers och designhus. Konceptet positionerar Duni som en ledande designpartner hos återförsäljarna. Detta stärker Dunis sortiment och gör Duni attraktivare på markanden samtidigt som innovationsgraden ökar. Med åren har Duni bland annat samarbetat med designhuset Melli Mello, Harald Glöökler och byGraziela i Tyskland, Vallila i Finland samt systrarna Lisbet och Gocken Jobs i Sverige. Under 2017 har Duni lanserat kollektionen Amazonica som är resultatet av ett designsamarbete mellan Duni och designduon Bernadotte & Kylberg. Amazonica är en nyskapande och stilren kollektion av engångstallrikar, skålar, bestick, och servetter. Kollektionen är gjord av miljöanpassade och växtbaserade material som bagass och CPLA och ingår även i Dunis miljöanpassade sortiment som sorterar under ecoecho®.

Kontinuerlig innovation

Produkter i premiumsortimentet Duni ecoecho® tillverkas i innovativa material med tydligt förbättrad miljöprofil jämfört med standardsortimentet. Fokus ligger på egenskaper som resurseffektivitet, förnybarhet, komposterbarhet och ansvarsfullt skogsbruk.

Inom ecoecho® ingår exempelvis produkter av det miljöanpassade materialet bagass, samt hela det komposterbara sortimentet av enfärgade servetter som försetts med miljömärkningen OK Compost®.

Duni har ett flertal produkter som alternativ till linne. Dukmaterialet Evolin® kombinerar textil- och linnedukens upplevelse med engångsproduktens fördelar. Evolin® vänder sig till de restauranger och cateringfirmor som ser en fördel att använda sig av ett linneliknande engångsmaterial.

Marknadsutveckling

De globala ekonomiska utsikterna är en huvudindikator för utvecklingen inom HoReCa-marknaden. Bred ekonomisk tillväxt är positivt för branschen. Det stimulerar konsumtionen inom HoReCa och även efterfrågan på engångsprodukter. Den långsiktiga trenden pekar fortsatt mot fler restaurangbesök och en ökning av antal hotellnätter, i huvudsak drivet av en ökande urbanisering, förändrade konsumtionsmönster och en livsstilsutveckling som innebär att allt fler måltider äts i farten. Nya restaurangkoncept, såsom färdiglagad mat i livsmedelsbutiker, take-away och snabbservice-restauranger fortsätter att öka och tar en allt större marknadsandel. Efter flera år av stagnerande ekonomisk tillväxt är konsumenterna på de mogna europeiska marknaderna mer värdesökande och HoReCa-företagen konkurrerar hårdare för att nå en ännu större andel av de totala måltidstillfällena. På kundsidan sker fortsatt strukturella förändringar inom restaurangindustrin, där restaurangkedjor under gemensamma varumärken växer snabbare än marknaden i övrigt. Det är en utveckling som gynnar Dunis försäljning av kundanpassade koncept.

Dunis produktkategori i detaljhandeln fokuserar främst på lågprisprodukter och egna varumärken. Delar av kategorin har också fått en utökad distribution i nya kanaler så som trädgårdscentra, inredningsbutiker och ”gör-det-själv”-butiker.

Ett ytterligare segment av marknaden utgörs av servering till företag och institutioner. Det är framförallt vårdsektorn som tar en större andel av segmentet och marknaden har haft en stabil tillväxt de senaste åren. Här finns en tydlig potential för Duni att skapa tillväxt.

Framtidsutsikter

HoReCa-industrin påverkas i hög grad av förändringar av människors livsstil. Efterfrågan på lång sikt drivs framförallt av förbättrad köpkraft i kombination med ändrade vanor, bland annat att en ökad andel måltider äts utanför hemmet. Efterfrågan på varumärkesprofilerande och miljöanpassade engångsartiklar ökar också. Vidare fortsätter trenden mot ökad tillgänglighet och bekvämlighet kopplat till måltider och därför fortsätter take-away-alternativen att växa. Denna trend får även stöd av att antalet enmanshushåll ökar och att urbaniseringen fortsätter. Antalet restaurangkedjor som vill profilera sina varumärken genom engångsartiklar ökar också, ett område där Duni är väl positionerat.

Rapportering

Årsredovisningen omfattar räkenskapsåret 2017. Föregående år avser räkenskapsåret 2016. Duni styr sin verksamhet utifrån det som i Duni benämns operativt resultat. Det operativa resultatet avser rörelseresultat före omstruktureringskostnader, orealiserade värderingseffekter av valutaderivat, verkligt värde allokeringar och avskrivningar av immateriella tillgångar som är identifierade i samband med rörelseförvärv. För brygga mellan EBIT och operativt rörelseresultat se tabell nedan.

Omstruktureringskostnaderna uppgår netto till 0 (-10) MSEK. Omstruktureringskostnader har tagits för effektiviseringar inom marknad och försäljning. Det har även bokats in en intäkt avseende ett skadestånd hänförligt till tiden innan Duni blev börsnoterat. För mer information om omstruktureringskostnader, se Not 9.

Den orealiserade värderingseffekten av valutaderivat som redovisas i det operativa resultatet uppgår till 0 (0) MSEK.

Brygga mellan operativt resultat och rörelseresultat

MSEK 2017 2016
Operativt resultat 491 502
Omstruktureringskostnader 0 -10
Avskrivningar på immateriella tillgångar identifierade i samband med rörelseförvärv -34 -27
Verkligt värde allokeringar i samband med förvärv -1 -1
Redovisat rörelseresultat (EBIT) 456 463

Omsättning

Dunis nettoomsättning uppgår till 4 441 (4 271) MSEK, en försäljningsökning på 4,0 %. Med oförändrade valutakurser från föregående år skulle nettoomsättningen varit 129 MSEK högre än 2016 års utfall, motsvarande en försäljningsökning om 3,0 %. Organisk tillväxt rensat för strukturförändringar uppgår till 0,9 % i fasta växelkurser.

I affärsområde Table Top uppgår nettoomsättningen till 2 338 (2 293) MSEK. I fasta växelkurser motsvarar det en försäljningsökning med 1,2 %. Året har präglats av en något stabilare situation på huvudmarknaden i Tyskland. Affärsområdet visar tillväxt inom alla regioner. Konsumentförtroendeindex har gradvis ökat under året vilket haft en positiv inverkan på restaurangsektorn, som växt i takt med ekonomin som helhet.

Affärsområde Meal Service nettoomsättning uppgår till 704 (666) MSEK. I fasta växelkurser motsvarar det en försäljningsökning med 4,9 %. Marknaden för Meal Service produkter växer mer än restaurangbranschen. Miljöanpassade förpackningsmaterial driver tillväxten och intresset för denna typ av lösningar ökar på marknaden. Affärsområdet har tillväxt inom alla regioner.

Inom affärsområdet Consumer uppgår nettoomsättningen till 1 010 (1 039) MSEK. I fasta växelkurser motsvarar det en försäljningsminskning med 3,6 %. Detaljhandeln i Europa har visat en positiv utveckling sedan slutet på 2013 med en årlig ökning på drygt 2 %. Konkurrensen är dock intensiv på de flesta marknader, speciellt för standardprodukter. Duni växer mest inom områden där det erbjuds unika material eller miljöanpassade produkter och har här tagit en ledande position på marknaden. Affärsområdet växer i Norden men har lägre försäljning än föregående år på resterande marknader.

Affärsområdet New Markets nettoomsättning uppgår till 322 (220) MSEK. I fasta växelkurser motsvarar det en försäljningsökning med 42,4 %. Från maj konsolideras förvärvet Sharp Serviettes, Nya Zeeland, inom New Markets. Året visar en god tillväxt i flera strategiskt viktiga områden såsom Asien och Oceanien. Samtidigt har det varit en lägre efterfrågan i andra regioner som exempelvis Mellanöstern. Liksom i Europa finns här en stark utveckling inom miljöanpassade alternativ med en tydlig efterfrågan av dessa produkter.

Resultat

Det operativa resultatet uppgår till 491 (502) MSEK. Justerat för omräkningseffekter på grund av valutakursförändringar minskade det operativa resultatet med 17 MSEK jämfört med föregående år. Bruttomarginalen uppgår till 28,5 % (28,8 %) och rörelsemarginalen minskar från 11,8 % till 11,1 %.

Finansnettot uppgår till -17 (-22) MSEK. Valutaomräkningseffekterna är mindre negativa än föregående år. Resultat före skatt uppgår till 439 (441) MSEK.

För räkenskapsåret redovisades en skattekostnad om 106 (107) MSEK. Den effektiva skattesatsen uppgår till 24,0 % (24,3 %). Årets skattekostnad innehåller justeringar och engångseffekter från föregående år på -1,3 (-0,4) MSEK. Den uppskjutna skattefordran relaterad till förlustavdrag utnyttjades med 18 (35) MSEK. Duni AB har nu utnyttjat hela sitt förlustavdrag och betalar därmed återigen skatt i Sverige.

Årets resultat uppgår till 334 (334) MSEK varav innehav utan bestämmande inflytande uppgick till 5 (2) MSEK.

Investeringar

Koncernens nettoinvesteringar exklusive förvärv uppgår till 234 (176) MSEK. I början av 2017 gjordes en investering på 55 MSEK i en logistikfastighet i Tyskland. Utöver detta är investeringarna främst relaterade till koncernens produktionsanläggningar i Polen, Tyskland och Sverige. Avskrivningarna uppgår till 174 (159) MSEK.

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens operativa kassaflöde uppgår till 449 (446) MSEK. Kassaflödet inklusive investeringsverksamheten uppgår till 156 (146) MSEK. Årets kassaflöde påverkas av förvärvet av Sharp Serviettes i Nya Zeeland med -59 MSEK. Under 2016 gjordes förvärv av Terinex Siam, Thailand, som påverkade kassaflödet med -103 MSEK.

Koncernens balansomslutning uppgår per den 31 december till 4 833 (4 487) MSEK.

Koncernens räntebärande nettoskuld uppgår till 855 MSEK jämfört med 757 MSEK per den 31 december 2016.

Operativa och finansiella risker

Duni är exponerat för ett flertal rörelserisker som det är väsentligt att hantera.

Utvecklingen av attraktiva sortimentskollektioner och i synnerhet julkollektionen är mycket viktig för att Duni ska uppnå en god försäljnings- och resultatutveckling. Duni arbetar med detta genom att ständigt utveckla sitt sortiment. Ungefär 25 % av kollektionen byts ut varje år för att möta och skapa nya trender.

En försämrad konjunktur under en längre period i Europa skulle kunna leda till färre antal restaurangbesök, minskad konsumtion i konsumentledet och ökad priskonkurrens vilket kan påverka volymer och bruttomarginaler bland annat genom ökade rabatter och kundbonusar.

För att minimera risker i from av exempelvis brand, störningar eller annan skada på lager, egendom och anläggningar samt för ansvar finns ett omfattande försäkringsprogram som täcker hela koncernen.

Styrelsens revisionsutskott har årliga genomgångar av bolagets operativa och finansiella risker utifrån den riskanalys som tagits fram. Här ingår även miljörisker samt risker relaterade till inträde på nya marknader liksom anti-korruption, bedrägerier och sociala aspekter som arbetsrättsliga förhållanden och mångfald. Bolagets sätt att hantera olika risker framgår av policys som styrelsen reviderar och godkänner varje år. Ledningsgruppen har under året haft en workshop där de diskuterat och uppdaterat sin syn på bolagets operativa och finansiella risker. Detta för att säkerställa att både ledning och styrelse har en samsyn om vilka risker bolaget är utsatt för och att det finns en övervakningsstrategi för varje enskild risk.

Dunis finansförvaltning och dess hantering av finansiella risker regleras av en finanspolicy antagen av styrelsen. Detta arbete leds och hanteras av koncernens finansfunktion, vilken ingår som en enhet inom moderbolaget. Koncernen delar in de finansiella riskerna i marknadsrisk, bestående av valutarisk, prisrisk och ränterisk samt kreditrisk och likviditetsrisk. Dessa risker kontrolleras i en övergripande riskhanteringspolicy som fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat. Se vidare Not 3 beträffande riskhantering.

Rättsliga tvister

Ett fåtal tvister avseende mindre belopp rörande kund- och leverantörsförhållanden är pågående vid bokslutstidpunkten. I årsbokslutet har reserver bokförts som enligt ledningens bedömning täcker eventuellt negativa utfall av dessa tvister. Se vidare Not 35 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser.

Hållbarhetsredovisning

Dunis arbete för ansvarsfullt företagande, innefattande policies och väsentliga risker inom miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption är samlat i det övergripande programmet ”Our Blue Mission”. Programmet uppdateras och redovisas årligen i en fristående rapport som publiceras samtidigt med årsredovisningen. Dunis hållbarhetsarbete redovisas även här i förvaltningsberättelsen under ”Miljö och socialt ansvar” samt ”Medarbetare och arbetsmiljö”. Se även not 35 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser.

Miljö och socialt ansvar

Duni arbetar enligt antagen miljöstrategi efter policy och mål omfattande utveckling och information kring produkter, effektiv och kontrollerad produktion samt kunskap och kommunikation ur ett miljöperspektiv.

Miljö- och kvalitetssystem enligt ISO 14001 och ISO 9001 är införda och certifierade vid koncernens samtliga europeiska produktionsenheter.

Leverantörer av handelsvaror och väsentliga insatsmaterial utvärderas enligt koncernens uppförandekod som omfattar såväl miljö- som socialt ansvar. Inför nya kontrakt av inköp av handelsvaror genomförs först en revision gentemot uppförandekoden i leverantörens fabrik. Revisioner genomförs även rullande hos befintliga leverantörer utifrån en riskbedömning som tar hänsyn till leverantörernas lokalisering, tidigare resultat och typ av produktion. Revisionen fokuserar på mänskliga rättigheter som risken för barnarbete och ofrivilligt arbete samt arbetsförhållanden, lönevillkor och arbetstider.

Duni är även FSC®-certifierade, licens-nummer FSC-C014985 (Forest Stewardship Council®) för försäljning, tillverkning och distribution av bland annat servetter, dukar och serveringsartiklar. Detta innebär att Dunis pappersprodukter kommer från ansvarsfullt skogsbruk.

Rexcell Tissue & Airlaid AB bedriver två tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken i svensk lagstiftning. Koncernen har tillstånd för tillverkning av 65 000 ton mjukpapper per år och 52 000 ton torrformerat papper per år vid bruket i Skåpafors och 10 000 ton torrformerat papper i Dals Långed. Bruken har beviljats tillstånd för utsläpp av koldioxid, CO2, av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För 2017 var tilldelningen av utsläppsrätter 0 ton i Dals Långed och 18 438 ton i Skåpafors. Totalt antal utsläppsrätter minskar varje år fram till år 2020 då Dals Långed kommer att ha utsläppsrättigheter motsvarande 0 ton per år och Skåpafors 17 349 ton per år. Då anläggningen i Dals Långed inte är i drift ligger utsläppsrätterna tillhörande Dals Långed vilande från 2017. Totalt har 13 308 ton förbrukats i Skåpafors under 2017.

Medarbetare och arbetsmiljö

Duni verkar utifrån fyra kärnvärden som ger vägledning i den dagliga verksamheten och tydliggör hur man gör saker på Dunis sätt. Kärnvärdena – Ägarskap, Mervärde, Öppenhet och Vinnarinstinkt – konkretiseras med hjälp av ett antal verksamhetsprinciper som sammantaget syftar till att skapa lönsam tillväxt, organisatorisk effektivitet och förbättrad kundnöjdhet.

Goda arbetsförhållanden, tydliga mål och ramar i kombination med kontinuerligt stöd till medarbetare, är grundstenar för att skapa tillväxt och lönsamhet. Human Resources (HR) har till uppgift att stödja ledning, chefer och medarbetare för att stimulera medarbetarnas utveckling, öka engagemanget samt driva och samordna förändringsarbete. Duni arbetar aktivt på många olika sätt med mångfald för att synliggöra för organisationen att det är något som är viktigt. Duni ska vara ett bolag som reflekterar samhället runt omkring. HR medverkar också i arbetet med att säkerställa en god arbetsmiljö för alla anställda. Sedan 2014 har utvecklingsplaner succesivt arbetats fram som innebär att alla i organisationen ska ha tydliga individuella mål som följs upp. Dunis uppförandekod för anställda inkluderar även arbetsmiljö. En medarbetarundersökning för samtliga anställda i koncernen genomförs vartannat år och genomfördes senast 2016. Denna inkluderar frågor om medarbetarnas arbetsmiljö. På Dunis fabriker bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete som revideras genom interna revisioner utifrån Dunis uppförandekod. Koncernledningen och styrelsen tar månatligen del av utvecklingen av nyckeltal avseende olyckor och sjukfrånvaro på grund av olyckor i fabrikerna.

Dunis styrelse är tydlig med att alla medarbetare ska vara medvetna om samt arbeta för anti-korruption. Förutom uppförandekoden som ska följas av alla anställda samt leverantörer har Duni också en av styrelsen antagen affärsetisk policy. Denna anger hur Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Den affärsetiska policyn anger framförallt hur chefer och medarbetare ska agera i kontakter med kunder, leverantörer, ägare, konkurrenter och andra externa parter. Duni ställer krav på att alla tredje parter, leverantörer och externa aktörer med vilka Duni samarbetar ska följa Dunis affärsetiska policy och gällande lagstiftning i respektive land.

Duni har även en visselblåsarpolicy som klargör att varje misstanke om bedrägligt beteende, korruption eller andra liknande situationer som bevittnas utan dröjsmål ska anmälas. Anmälan kan göras anonymt och mottagare är alltid HR-direktören, CFO samt ordförande i styrelsens revisionsutskott.

Antalet anställda uppgår den 31 december 2017 till 2 362 stycken. Den 31 december 2016 var antalet anställda 2 279 stycken. Av antalet anställda är 1 057 (966) personer sysselsatta inom produktionen. Dunis produktionsanläggningar är belägna i Bramsche och Wolkenstein i Tyskland, Poznan i Polen, Bengtsfors i Sverige, Bangkok i Thailand samt Auckland i Nya Zeeland.

Styrelsens arbete

Sedan årsstämman den 3 maj 2017 består styrelsen av fem ledamöter och två arbetstagarrepresentanter. Två suppleanter från arbetstagarrepresentantsidan är också alltid med på styrelsemötena. Styrelsen hade åtta protokollförda möten under året. För ytterligare information om styrelsens arbete, se Bolagsstyrningsrapporten.

Ersättning till VD och ledande befattningshavare

Föreslagna principer för VD och ledande befattningshavare till årsstämman 2018, gällande för 2018 och till nästa årsstämma, är i all väsentlighet överensstämmande med de fastslagna principer som antogs på årsstämman 2017. För information om ersättningar till VD och ledande befattningshavare samt riktlinjer för ersättning till dessa se Bolagsstyrningsrapporten samt Not 13.

Utländska bolag och filialer

Duni bedriver verksamhet i egen regi och har anställda i 21 länder.