Moderbolagets förvaltningsberättelse

Omsättning, resultat och finansiell ställning

Moderbolaget, Duni AB, svarar för koncernens försäljning och kundsupport på den nordiska marknaden. Moderbolaget innehåller även koncernledningen samt gemensamma koncernfunktioner, såsom finans, personal, inköp, kommunikation, marknad och IT. Delar av koncernens utvecklingsresurser finns inom moderbolaget.

Nettoomsättningen uppgick till 1 160 (1 140) MSEK. Rörelseresultatet redovisades till 26 (-63) MSEK, och finansnettot till 297 (277) MSEK. Resultatförbättringen hänför sig till att förvärvsgoodwillen är fullt avskriven under 2016. Den har tidigare belastat övriga rörelsekostnader med 100 MSEK per år. I finansnettot ingår erhållna utdelningar från dotterbolag om 138 (159) MSEK samt erhållet koncernbidrag om 152 (115) MSEK. Årets resultat uppgick till 284 (178) MSEK.

Moderbolagets investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 21 (15) MSEK. Avskrivningarna uppgick till 16 (117) MSEK.

Soliditeten i moderbolaget uppgick vid årsskiftet till 52,4 % (58,7 %). Moderbolagets likvida medel uppgick per den 31 december 2017 till 157 (119) MSEK.

Operativa och finansiella risker i moderbolaget

Moderbolagets risker sammanfaller i allt väsentligt med koncernens risker.

Dunis finansförvaltning och dess hantering av finansiella risker regleras av en finanspolicy antagen av styrelsen. Detta arbete leds och hanteras av koncernens finansfunktion, vilken ingår som en enhet inom moderbolaget. Koncernen delar in de finansiella riskerna i marknadsrisk, bestående av valutarisk, prisrisk och ränterisk samt kreditrisk och likviditetsrisk.