Styrelsens och verkställande direktörens försäkran och underskrifter

Styrelsens och verkställande direktörens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö 2018-03-21

Magnus Yngen
Styrelseordförande

Johan Andersson
Styrelseledamot

Pauline Lindwall
Styrelseledamot

Alex Myers
Styrelseledamot

Pia Rudengren
Styrelseledamot

Per-Åke Halvordsson
Representant PTK

Tapio Nieminen
Representant LO

Johan Sundelin
VD och koncernchef

Vår revisionsberättelse har avgivits den 21 mars 2018

PricewaterhouseCoopers AB

 

Eva Carlsvi
Auktoriserad revisor