Not 10 – Varulager

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Råvaror och förnödenheter 165 146
Varor under tillverkning 8 6 0
Färdigvarulager och handelsvaror 435 384 88 89
Förskott till leverantörer 18 11 10 7
Summa  627 548  98 96

Förändringen av varulager redovisas under posten kostnader för sålda varor och uppgår för koncernen till 3 361 (2016: 3 086) MSEK. Motsvarande post för moderbolaget uppgår till 772 (2016: 751) MSEK.

Koncernens nedskrivningar av varulagret till nettoförsäljningsvärdet uppgår till 5 (2016: 7) MSEK. Moderbolagets redovisade nedskrivningar av varulager uppgår till 2 (2016: 3) MSEK. Återföring av nedskrivningar under 2017 har skett med 0 (2016: 0) MSEK.