Not 13 – Löner och andra ersättningar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Löner och andra ersättningar 852 784 95 89
Sociala kostnader 190 167 36 34
Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer 33 39 24 19
Pensionskostnader – förmånsbestämda planer 15 12
Totalt 1 090 1 003 155 142

Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare och övriga anställda:

2017 2016
MSEK Löner och andra ersättningar (varav tantiem) Pensions kostnader Löner och andra ersättningar (varav tantiem) Pensions kostnader
Styrelse, VD,vVD och andra ledande befattningshavare 32 (2) 7 29 (2) 6
Övriga anställda 820 40 755 45
Koncernen totalt 852 48 784 51

Styrelsearvoden och ledande befattningshavares anställnings- och uppsägningsvillkor:

Koncernens styrelse består av 5 (2016: 5) personer varav 60 % män (2016: 60 %).

Övriga ledande befattningshavare utgörs av 9 (2016: 9) personer inklusive verkställande direktör varav 78 % män (2016: 78 %).

Den 16 oktober 2017 tillträdde Johan Sundelin posten som verkställande direktör efter Thomas Gustafsson. Thomas har varit kvar i bolaget under hela 2017.

Principer
Arvode och annan ersättning till styrelsen, inklusive Dunis styrelseordförande, beslutas av årsstämman. Ersättningen till verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare ska, enligt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antagna av årsstämman 3 maj 2017, vara marknadsmässig och utgöras av grundlön, övriga förmåner (innehållande bilförmån), övriga ersättningar (innehållande bland annat bonus och semesterlön) och pension. För närvarande finns inget långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Pensionsförmåner samt övriga ersättningar till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgår som del av den totala ersättningen. Föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för beslut på årsstämman 2018 är i all väsentlighet samma som gällde för 2017.

I enlighet med beslut fattat på årsstämman 3 maj 2017 ska arvodet till den nuvarande styrelsens ordförande vara 562 000 SEK (535 000 SEK) medan arvodet till övriga ledamöter ska vara 300 000 SEK (285 000 SEK) per ledamot. Därutöver ska arvode för utskottsarbete utgå med 63 000 SEK (60 000 SEK) till ordföranden i ersättningsutskottet och med 29 000 SEK (27 500 SEK) till övriga ledamöter i ersättningsutskottet samt med 121 000 SEK (115 000 SEK) till ordföranden i revisionsutskottet och med 57 000 SEK (54 000 SEK) till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Styrelsens ordförande har inte erhållit någon ersättning utöver styrelsearvode och arvode för utskottsarbete.

Nedanstående tabeller specificerar hur stor del av ovanstående beslutade arvoden som belastat verksamhetsåren 2017 och 2016.

Ersättningar och övriga förmåner under året

2017, TSEK Grundlön /
styrelsearvode
Pensions
kostnad*
Övriga
förmåner
Rörlig
ersättning**
Engångs-ersättning*** Summa
Styrelsens ordföranden – Magnus Yngen 638 638
Styrelseledamot – Pauline Lindwall 357 357
Styrelseledamot – Pia Rudengren 414 414
Styrelseledamot – Alex Myers 351 351
Styrelseledamot – Johan Andersson 324 324
Verkställande direktören – Thomas Gustafsson 4 021 1 910 30 5 961
Verkställande direktören – Johan Sundelin 833 335 11 2 500 3 679
Andra ledande befattningshavare 12 277 4 560 620 677 18 134
Totalt 19 214 6 805 661 677 2 500 29 857
* Av koncernens pensionskostnader ovan avser hela posten moderbolaget.
** Rörlig ersättning avser för verksamhetsåret 2017 kostnadsförd bonus, vilken utbetalas under 2018.
*** Engångsersättning avser en ersättning erhållen på tillträdesdagen.
2016, TSEK Grundlön /
styrelsearvode
Pensions
kostnad*
Övriga
förmåner
Rörlig
ersättning**
Avgångsvederlag Summa
Styrelsens ordföranden – Anders Bülow t o m 3 maj 2016 206 206
Styrelsens ordföranden – Magnus Yngen fr o m 3 maj 2016 411 411
Styrelseledamot – Pauline Lindwall 334 334
Styrelseledamot – Pia Rudengren 400 400
Styrelseledamot – Alex Myers 339 339
Styrelseledamot – Magnus Yngen t o m 3 maj 2016 115 115
Styrelseledamot – Johan Andersson fr o m 3 maj 2016 208 208
Verkställande direktören – Thomas Gustafsson 3 904 1 904 81 5 889
Andra ledande befattningshavare 11 826 3 842 531 783 16 982
Totalt 17 742 5 746 612 783 0 24 884
* Av koncernens pensionskostnader ovan avser hela posten moderbolaget.
** Rörlig ersättning avser för verksamhetsåret 2016 kostnadsförd bonus, vilken utbetalas under 2017.

Bonus

Verkställande direktör och samtliga ledande befattningshavare ingår i ett bonussystem som är baserat på lönsamhets- och kapitalbindningsmål, främst avseende det egna verksamhetsområdet men även koncernmål. För den verkställande direktören är den rörliga ersättningen maximerad till 75 % (2016: 75 %) av grundlönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till mellan 75 % – 45 % (2016: 75 % – 45%) av grundlönen. Bonussystemet omfattar endast ett år i sänder efter beslut av styrelsen. För verkställande direktör har bonus utgått om 0 MSEK för verksamhetsåret 2017 (2016: 0 MSEK).

Pensioner

Verkställande direktör

Verkställande direktören har en avtalad pensionsålder på 65 år och omfattas av Dunis pensionspolicy för tjänstemän med befattning inom ledningsgruppen, med tillägget att på den pensionsgrundande inkomsten utöver 7,5 inkomstbasbelopp betalar Duni 35 % till den alternativa ITP-lösningen. Som pensionsgrundande inkomst räknas även ett treårssnitt av utbetald bonus. Pensionskostnaden motsvarar kostnader för avgiftsbestämda pensionsplaner. Avsättningen till tjänstepension är fullt avdragsgill för Duni. Det finns inga andra utestående pensionsförpliktelser till den verkställande direktören.

Övriga ledande befattningshavare

De övriga ledande befattningshavarna har avgiftsbestämda pensionsplaner. Två stycken har del i en sedan tidigare stängd pensionsplan dit ingen nyintjäning sker. Med pensionsmedförande lön avses fast årslön jämte semesterersättning samt ett genomsnitt av de tre senaste årens bonusutbetalningar. Därtill kommer löfte om sjukpension samt efterlevandepension. Duni betalar varje månad in ett kontant pensionsbidrag i enlighet med var ledande befattningshavares individuella pensionsplan. Pensionen intjänas linjärt under anställningstiden, dvs från anställningsdagen till pensionsålder. Det finns inga utestående pensionsförpliktelser till de övriga ledande befattningshavarna.

Avgångsvederlag

Verkställande direktör

Verkställande direktören har ett särskilt avtal om avgångsvederlag. Avgångsvederlaget ger ersättning för tolv månader efter en uppsägningstid på sex månader. Endast företaget äger rätt att utlösa avtalet.

Verkställande direktören har rätt att säga upp sin anställning med en uppsägningstid om sex månader. Ingen rätt till avgångsvederlag föreligger om verkställande direktören säger upp sig själv.

Thomas Gustafsson sa upp sig själv i juli och slutar sin anställning i början av januari 2018. Han erhåller inga avgångsvederlag. Den 16 oktober 2017 tillträdde Johan Sundelin som ny verkställande direktör. Thomas har haft full ersättning hela året och varit delaktig i Johans introduktionsprogram.

Övriga ledande befattningshavare

Majoriteten av övriga ledande befattningshavare har en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Om den anställde sägs upp av bolaget har denne rätt till ett avgångsvederlag på sex månadslöner vilket också är pensionslönegrundande. Det finns en person som har ömsesidig uppsägningstid om 12 månader, inget avgångsvederlag.

Engångsersättning

Verkställande direktör

Johan Sundelin erhöll en engångsersättning om 2 500 TSEK på tillträdesdagen. Denna är inte bonus- eller pensionsgrundande.

Berednings- och beslutsprocess

Ersättningsutskottet bereder frågor om ersättning till Dunis ledande befattningshavare utifrån de av årsstämman antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt förhandlar med verkställande direktören om dennes ersättning.

Ersättningsutskottet och dess ordförande utses årligen vid det konstituerande styrelsemötet och består av minst tre av Dunis styrelseledamöter, varav en är Dunis styrelseordförande. Övriga ledamöter i ersättningsutskottet ska enligt Dunis arbetsordning vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören deltar på ersättningsutskottets möten, förutom då frågor om ersättning till verkställande direktören behandlas. HR-direktören är sekreterare vid ersättningsutskottets möten. Ersättningsutskottet ska sammanträda minst tre gånger om året.

Dunis ersättningsutskott är ansvarigt för att förbereda frågor rörande ersättningar och andra förmåner för bolagsledningen. Beslut fattas därefter av Dunis styrelse. Ersättningsutskottet deltar också i förberedandet av förslag för antagandet av eventuella aktierelaterade incitamentsprogram inom Duni. Under 2017 hade ersättningsutskottet tre protokollförda möten.