Not 14 – Övriga rörelseintäkter

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Valutakursvinster 1 6 1
Administrativa tjänster 240 255
Realisationsvinst 1 1
Övriga poster 10 3 7 0
Summa övriga rörelseintäkter 12 10 247 256