Not 14 – Övriga rörelseintäkter

  Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Valutakursvinster  1 6  – 1
Administrativa tjänster  –  240 255
Realisationsvinst  1 1  –
Övriga poster  10 3  7 0
Summa övriga rörelseintäkter  12 10  247 256