Not 15 – Övriga rörelsekostnader

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Valutakursförluster 0
Avskrivningar 34 29 100
Administrativa tjänster 43 51
Realisationsförlust 2 1 1 1
Övriga poster 11 13 0 0
Summa övriga rörelsekostnader 47 43 44 151