Not 15 – Övriga rörelsekostnader

  Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Valutakursförluster  –  0
Avskrivningar  34 29  – 100
Administrativa tjänster  –  43 51
Realisationsförlust 2 1 1 1
Övriga poster  11 13  0 0
Summa övriga rörelsekostnader  47 43  44 151