Not 16 – Valutakursdifferenser – Netto

Valutakursdifferenser har redovisats i resultaträkningen enligt följande:

  Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Rörelseresultat
Förändring verkligt värde – valutaderivat  0 0  0 0
Övriga valutakursdifferenser i rörelseresultatet  1 5  0 1
Summa valutakursdifferenser i rörelseresultatet  1 5  0 1
Finansiella poster
Förändring verkligt värde – valutaderivat  –  –
Valutakursdifferenser i finansiella poster  2 -4  2 -5
Summa valutakursdifferenser i finansiella poster  2 -4  2 -5
Totala kursdifferenser i resultaträkningen – netto  3 1  2 -4