Not 16 – Valutakursdifferenser – Netto

Valutakursdifferenser har redovisats i resultaträkningen enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Rörelseresultat
Förändring verkligt värde – valutaderivat 0 0 0 0
Övriga valutakursdifferenser i rörelseresultatet 1 5 0 1
Summa valutakursdifferenser i rörelseresultatet 1 5 0 1
Finansiella poster
Förändring verkligt värde – valutaderivat
Valutakursdifferenser i finansiella poster 2 -4 2 -5
Summa valutakursdifferenser i finansiella poster 2 -4 2 -5
Totala kursdifferenser i resultaträkningen – netto 3 1 2 -4