Not 18 – Resultat från andelar i koncernföretag

Moderbolaget har under året erhållit utdelning från dotterbolag uppgående till 138 (2016:159) MSEK. Erhållna koncernbidrag uppgår till 152 (2016: 115) MSEK.