Not 19 – Inkomstskatt

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Aktuell skatt för året -93 -72 -22 0
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år -1 0 1
Uppskjuten skatt hänförlig till tidigare år 0 0
Uppskjuten skatt -11 -35 -18 -35
Skatt på årets resultat -106 -107 -39 -35

Uppskjuten skatt i resultaträkningen består av följande poster:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Uppskjuten skatt, internvinst i lager 3 0
Uppskjuten skatt, obeskattade reserver -2 -4
Uppskjuten skatt, värderade förlustavdrag -18 -36 -18 -36
Uppskjuten skatt, övrigt 5 4 0 1
Summa uppskjuten skatt -11 -35 -18 -35

 

Den skatt som är hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat uppgår till 10 (2016: -8) MSEK och är till största delen skatt på omvärdering av nettopensionsförpliktelsen.

Inkomstskatten på koncernens resultat före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av vägd genomsnittlig skattesats för resultaten i de konsoliderade företagen enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Redovisat resultat före skatt 439 441 323 214
Skatt enligt gällande skattesats -104 -108 -71 -47
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -4 -3 -1 -23
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 3 4 31 35
Skatteintäkt/kostnad pga ändrad skattesats 0 0
Justering avseende tidigare år -1 0 1
Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen -106 -107 -39 -35

Skattesats

Vägd genomsnittlig skattesats i koncernen uppgick till 23,6 % (2016: 24,5 %). Moderbolagets gällande skattesats för inkomstskatt är 22 % (2016: 22 %).

Temporära skillnader

Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Förändring i uppskjutna skattefordringar och skulder under året, utan hänsyn tagen till kvittningar som gjorts inom samma skatterätt.

Uppskjutna skattefordringar

MSEK, Koncernen Förlust
avdrag
Intern
vinst
Pensioner Struktur-kostnader Övrigt* Summa
Per 31 december 2015 57 1 21 6 10 96
Redovisat i resultaträkningen -36 0 -1 -1 -38
I resultaträkningen redovisad effekt av ändrade skattesatser 0
Redovisat i övrigt totalresultat 8 8
Förvärvad skattefordran 0 0
Valutakursdifferenser -2 2 0
Per 31 december 2016 19 0 29 5 11 65
Redovisat i resultaträkningen  -18 3 0 9 -6
I resultaträkningen redovisad effekt av ändrade skattesatser  – 0
Redovisat i övrigt totalresultat  – -10 -10
Förvärvad skattefordran  – 0
Valutakursdifferenser  0 0 0
Per 31 december 2017 2 3 19 5 20 49
*Övrigt avser bl a uppskjuten skatt på osäkra kundfordringar och omstruktureringskostnader.

Uppskjutna skatteskulder

MSEK, Koncernen Obeskattade reserver Immateriella tillgångar Övrigt Summa
Per 31 december 2015 32 66 19 117
Redovisat i resultaträkningen 4 -8 1 -3
I resultaträkningen redovisad effekt av ändrade skattesatser 0
Förvärvad skatteskuld 9 0 9
Valutakursdifferens 3 0 3
Per 31 december 2016 36 70 20 126
Redovisat i resultaträkningen  2 -9 12 5
I resultaträkningen redovisad effekt av ändrade skattesatser  – 0
Förvärvad skatteskuld 7 7
Valutakursdifferens  – 0 0
Per 31 december 2017 38 68 32 138

Immateriella tillgångar avser uppskjuten skatt på förvärvade kundrelationer. Övrigt avser bland annat uppskjuten skatt på skillnader mellan bokföringsmässiga och planmässiga värden på anläggningstillgångar.

Den uppskjutna skatten är värderad enligt respektive lands gällande skattesats.

Uppskjutna skattefordringar Uppskjutna skatteskulder
MSEK, Moderbolaget Förlust
avdrag
Struktur-kostnader Finansiella instrument Övrigt Summa Övrigt Finansiella instrument
Per 31 december 2015 54 6 0 0 60 0 0
Redovisat i resultaträkningen -36 -1 2 -35
Transfer 0
Redovisat i övrigt totalresultat 0
Valutakursdifferenser 0 0
Per 31 december 2016 18 4 2 0 24 0 0
Redovisat i resultaträkningen -18  –  -1  -19 0  –
Transfer 13 13 12
Redovisat i övrigt totalresultat  –  –  0  –
Valutakursdifferenser  0  –  –  0  –
Per 31 december 2017 0 4 1 13 19 12 0

Övrigt avser uppskjuten avdragsrätt och löneskatt på direktpensioner.

Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och när uppskjutna skatter avser samma skattemyndighet. Någon kvittning har inte ägt rum.

Redovisning av förfallotid:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Uppskjutna skattefordringar
Utnyttjas efter mer än 12 månader 37 30 18 0
Utnyttjas inom 12 månader 12 35 1 24
Summa 49 65 19 24
Uppskjutna skatteskulder
Utnyttjas efter mer än 12 månader 126 96 12
Utnyttjas inom 12 månader 12 30
Summa 138 126 12 0

Nettoförändringen avseende uppskjutna skatter är enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Ingående balans -61  -21 24 60
Redovisat i resultaträkningen -11 -35 -18 -35
Redovisat i övrigt totalresultat -10 8
Förvärvad skatteskuld -7 -9
Valutakursdifferenser 1 -3 0 0
Utgående balans -89 -61 7 24