Not 20 – Aktiekapital, resultat per aktie samt vinstdisposition

Per den 31 december 2017 bestod aktiekapitalet av 46 999 032 (2016: 46 999 032) stycken aktier. Rösträtt är 1 röst per aktie. Alla per bokslutsdagen registrerade aktier är fullt betalda. Kvotvärdet på aktierna den 31 december 2017 är 1,25 kronor per aktie.

Specifikationen över förändring i eget kapital återfinns i rapporten ”Rapport över förändring i eget kapital för koncernen”, vilken följer närmast efter balansräkningen.

Duni har ingen utspädning av aktier för räkenskapsåren 2017 och 2016 då Duni inte haft några utestående konvertibla skuldebrev eller aktieoptioner.

Resultat per aktie, före och efter utspädning

Resultat per aktie före och efter utspädning är beräknade med följande resultat och antal aktier:

2017 2016
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare (MSEK) 329 332
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier (tusental) 46 999 46 999
Resultat per aktie före och efter utspädning (kr per aktie) 6,99 7,06

Vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat 1 424 750 387
Årets resultat 284 193 250
Kronor 1 708 943 637

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

Till aktieägarna utdelas 5,00 kr per aktie, totalt 234 995 160
I ny räkning överförs 1 473 948 477
Kronor 1 708 943 637