Not 21 – Immateriella tillgångar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Goodwill
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 1 577 1 455 2 053 2 053
Investeringar
Ökning genom rörelsesförvärv 37 104
Försäljningar och utrangeringar
Omräkningsdifferenser 3 18
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 617 1 577 2 053 2 053
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -2 053 -1 953
Årets avskrivningar -100
Försäljningar och utrangeringar
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 -2 053 -2 053
Utgående bokfört värde 1 617 1 577 0 0
Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Övriga immateriella anläggningstillgångar, kundrelationer
Anskaffningvärden
Ingående anskaffningsvärden 322 261
Investeringar
Ökning genom rörelsesförvärv 20 46
Försäljningar och utrangeringar
Omräkningsdifferenser 6 15
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 348 322 0 0
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -72 -41
Årets avskrivningar -34 -29
Försäljningar och utrangeringar
Omräkningsdifferenser -2 -2
Utgående ackumulerade avskrivningar -108 -72 0 0
Utgående bokfört värde 240 250 0 0
Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Varumärken, programvaror och licenser
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 52 64 34 53
Investeringar 15 1 14
Ökning genom rörelseförvärv 1 1
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificeringar 2 -14 2 -19
Omräkningsdifferenser 1
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 70 52 50 34
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -39 -48 -25 -43
Årets avskrivningar -6 -7 -4 -3
Rörelseförvärv 0
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificeringar 17 21
Omräkningsdifferenser -1
Utgående ackumulerade avskrivningar -45 -39 -29 -25
Utgående bokfört värde 25 14 21 9
Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Aktiverade utvecklingskostnader
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 160 151 130 118
Investeringar 1 12 1 11
Ökning genom rörelseförvärv
Minskning genom avyttring 0
Försäljningar och utrangeringar -23 -23
Omklassificeringar -2 19 -2 24
Omräkningsdifferenser 1 1
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 160 160 129 130
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -120 -113 -103 -96
Årets avskrivningar -10 -12 -7 -9
Ökning genom avyttring 0
Försäljningar och utrangeringar 23 23
Omklassificeringar -16 -21
Omräkningsdifferenser -1 -1
Utgående ackumulerade avskrivningar -130 -120 -110 -103
Nedskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 0
Årets nedskrivningar
Utrangering
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 0
Utgående bokfört värde 30 40 19 27
Immateriella tillgångar totalt 1 911 1 881 40 36

Som en metod att begränsa utsläppen av koldioxid införde EU 2005 ett system för utsläppsrättigheter. För perioden 2013 till och med 2020 har Rexcell Tissue & Airlaid AB tilldelats totalt 166 246 ton. År 2017 var tilldelningen för Dals Långed 0 ton samt för Skåpafors 18 438 ton. Totalt antal utsläppsrätter minskar varje år fram till år 2020 då Dals Långed kommer att ha utsläppsrättigheter motsvarande 0 ton per år och Skåpafors 17 349 ton per år. Produktionsanläggningen i Dals Långed är vilande och när det inte sker någon produktion utnyttjas inga utsläppsrätter. Tilldelningen av utsläppsrätter från Länsstyrelsen ligger vilande från 2017, men kan via ansökan återfås fram till år 2020. Totalt har 13 308 ton förbrukats i Skåpafors under 2017, 11 367 ton 2016. Erhållna utsläppsrättigheter redovisas som immateriella tillgångar bokförda till anskaffningsvärdet noll.

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill

Nedskrivningstest av goodwill utförs vid varje räkenskapsårs slut. Vid införande av IFRS har fördelning av koncernens goodwillposter skett genom användande av fördelningsnycklar, se Not 4.2.

År 2017 förvärvades Sharp Serviettes i Nya Zeeland med en förvärvsgoodwill på 37 MSEK. År 2016 förvärvades Terinex Siam i Thailand med en förvärvsgoodwill på 104 MSEK. År 2014 förvärvade Duni Paper+Design Group och det uppstod en förvärvsgoodwill på 197 MSEK. Under 2013 förvärvades tillgångarna i Song Seng Associates Pte Ltd och en förvärvsgoodwill på 50 MSEK uppstod. För mer information se tidigare årsredovisningar.

Goodwill fördelas på koncernens kassagenererande enheter identifierade per affärsområde enligt nedan:

MSEK 2017 2016
Table Top 1 199 1 199
Consumer 215 209
New Markets 203 169
Summa 1 617 1 577

Prövning av nedskrivningsbehov av goodwill sker årligen samt då indikationer på att nedskrivningsbehov föreligger. Återvinningsbart belopp för kassagenererande enheter fastställs baserat på beräkningar av nyttjandevärden. Beräkningarna utgår från uppskattade framtida kassaflöden före skatt baserade på finansiella prognoser som godkänts av företagsledningen och som täcker innevarande år samt en femårsperiod. Kassaflöden bortom denna period extrapoleras med hjälp av bedömd tillväxttakt. Tillväxttakten överstiger inte den långfristiga tillväxttakten för branschen som helhet.

Tabellen nedan visar vilken tillväxttakt (i genomsnitt) som använts i beräkningen för respektive affärsområde, siffran inom parentes visar vilken tillväxttakt som användes vid förra årets beräkning.

 

Tillväxttakt År 1 År 2-5 Bortom prognosperioden
Table Top 2 % (4 %) 2 % (2 %) 1 % (1 %)
Consumer 2 % (0 %) 3 % (3 %) 1 % (1 %)
New Markets 2 % (2 %) 3 % (3 %) 1 % (1 %)
Använd diskonteringsränta före skatt per affärsområde
Table Top 8,1 % (7,4 %)
Consumer 9,3 % (8,7 %)
New Markets 11,1 % (10,4 %)

 

Väsentliga antaganden som använts för beräkningar av nyttjandevärden är i huvudsak vinstmarginal, tillväxttakt och nominell diskonteringsränta. Vilken diskonteringsränta som används per affärsområde kan läsas från tabellen ovan. Diskonteringsräntan före skatt är använd vid nuvärdeberäkning av uppskattade framtida kassaflöden.

Företagsledningen har fastställt vinstmarginal och tillväxttakt baserat på tidigare resultat och sina förväntningar på marknadsutvecklingen. De diskonteringsräntor som används anges före skatt och återspeglar specifika risker i affärsområdet. Företagsledningen bedömmer att koncernens verksamhet är stabil och att det därför inte finns några enskilt väsentliga antaganden som kan påverka vinstmarginalen. Den uppskattade tillväxttakten appliceras i allt väsentligt på nettoomsättning och fritt kassaflöde.

Företagsledningen bedömer att rimligt möjliga förändringar i de väsentliga antaganden som använts i beräkningarna inte skulle ha så stora effekter att de var och en för sig skulle reducera återvinningsvärdet till ett värde som är lägre än det redovisade värdet.