Not 22 – Byggnader, mark och markanläggningar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Byggnader
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 407 371 120 120
Investeringar 55 9
Ökning genom rörelseförvärv 13
Försäljningar och utrangeringar 0
Omklassificeringar 8 3 0
Omräkningsdifferenser 10 11
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 480 407 120 120
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -151 -135 -103 -103
Årets avskrivningar -15 -11 -1 -1
Rörelseförvärv -4
Försäljningar och utrangeringar 0 0
Omklassificeringar 0 0
Omräkningsdifferenser -2 -1
Utgående ackumulerade avskrivningar -168 -151 -104 -103
Nedskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar -8 -8 -8 -8
Årets nedskrivningar
Återföring av nedskrivning
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade nedskrivningar -8 -8 -8 -8
Utgående bokfört värde 304 248 7 8
Mark och markanläggningar
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 60 50 2 2
Investeringar 29 0
Ökning genom rörelseförvärv 10
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificeringar -1
Omräkningsdifferenser 2 2
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 91 60 2 2
Uppskrivningar
Ingående ackumulerade uppskrivningar 12 12
Utgående ackumulerade uppskrivningar 0 0 12 12
Nedskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar -9 -9 -9 -9
Årets nedskrivningar
Återföring av nedskrivning
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade nedskrivningar -9 -9 -9 -9
Utgående bokfört värde 82 51 5 5
Byggnader, mark och markanläggningar 385 299 12 13

 

Duni innehar inga byggnader under finansiell leasing.