Not 22 – Byggnader, mark och markanläggningar

 Koncernen  Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Byggnader
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden  407 371  120 120
Investeringar  55 9  –
Ökning genom rörelseförvärv  – 13  –
Försäljningar och utrangeringar  – 0  –
Omklassificeringar  8 3  0
Omräkningsdifferenser  10 11  –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  480 407  120 120
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar  -151 -135  -103 -103
Årets avskrivningar  -15 -11  -1 -1
Rörelseförvärv  – -4  –
Försäljningar och utrangeringar  0 0  –
Omklassificeringar  0 0  –
Omräkningsdifferenser  -2 -1  –
Utgående ackumulerade avskrivningar  -168 -151  -104 -103
Nedskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar  -8 -8  -8 -8
Årets nedskrivningar  –  –
Återföring av nedskrivning  –  –
Omräkningsdifferenser  –  –
Utgående ackumulerade nedskrivningar  -8 -8  -8 -8
Utgående bokfört värde  304 248  7 8
Mark och markanläggningar
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden  60 50  2 2
Investeringar  29 0  –
Ökning genom rörelseförvärv  – 10  –
Försäljningar och utrangeringar  –  –
Omklassificeringar  – -1  –
Omräkningsdifferenser  2 2  –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  91 60  2 2
Uppskrivningar
Ingående ackumulerade uppskrivningar  –  12 12
Utgående ackumulerade uppskrivningar  0 0  12 12
Nedskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar  -9 -9  -9 -9
Årets nedskrivningar  –  –
Återföring av nedskrivning  –  –
Omräkningsdifferenser  –  –
Utgående ackumulerade nedskrivningar  -9 -9  -9 -9
Utgående bokfört värde  82 51  5 5
Byggnader, mark och markanläggningar  385 299  12 13

 

Duni innehar inga byggnader under finansiell leasing.