Not 23 – Maskiner och andra tekniska anläggningar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 1 807 1 638 49 53
Investeringar 13 16 1 2
Ökning genom rörelseförvärv 7 13
Försäljningar och utrangeringar -35 -16 -2 -6
Omklassificeringar 64 126 3 1
Omräkningsdifferenser 45 32
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 901 1 807 51 49
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 279 -1 174 -39 -42
Årets avskrivningar -86 -79 -3 -3
Rörelseförvärv -11
Försäljningar och utrangeringar 30 14 1 6
Omklassificeringar 2 -6
Omräkningsdifferenser -32 -23
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 365 -1 279 -40 -39
Nedskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar -14 -42 -3 -3
Årets nedskrivningar
Återföring av nedskrivning
Omklassificering 28
Omräkningsdifferenser 0 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar -14 -14 -3 -3
Utgående bokfört värde 522 514 8 8

Maskiner och andra tekniska anläggningar under finansiell leasing ingår i ovanstående tabell för koncernen med 6 (2016: 5) MSEK i anskaffningsvärde och 3 (2016: 2) MSEK i ackumulerad avskrivning.

Moderbolaget har inga maskiner och andra tekniska anläggningar under finansiell leasing.