Not 23 – Maskiner och andra tekniska anläggningar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden  1 807 1 638  49 53
Investeringar  13 16  1 2
Ökning genom rörelseförvärv  7 13  –
Försäljningar och utrangeringar  -35 -16  -2 -6
Omklassificeringar  64 126  3 1
Omräkningsdifferenser  45 32  –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  1 901 1 807  51 49
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar  -1 279 -1 174  -39 -42
Årets avskrivningar  -86 -79  -3 -3
Rörelseförvärv  – -11  –
Försäljningar och utrangeringar  30 14  1 6
Omklassificeringar  2 -6  –
Omräkningsdifferenser  -32 -23  –
Utgående ackumulerade avskrivningar  -1 365 -1 279  -40 -39
Nedskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar  -14 -42  -3 -3
Årets nedskrivningar  –  –
Återföring av nedskrivning  –  –
Omklassificering  – 28  –
Omräkningsdifferenser  0 0  –
Utgående ackumulerade nedskrivningar  -14 -14  -3 -3
Utgående bokfört värde  522 514  8 8

Maskiner och andra tekniska anläggningar under finansiell leasing ingår i ovanstående tabell för koncernen med 6 (2016: 5) MSEK i anskaffningsvärde och 3 (2016: 2) MSEK i ackumulerad avskrivning.

Moderbolaget har inga maskiner och andra tekniska anläggningar under finansiell leasing.