Not 24 – Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 320 296 21 23
Investeringar 24 19 0 0
Ökning genom rörelseförvärv 3
Minskning genom avyttring
Försäljningar och utrangeringar -11 -5 -1 -4
Omklassificeringar 10 -5 2 1
Omräkningsdifferenser 10 12
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 353 320 22 21
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -246 -228 -18 -21
Årets avskrivningar -22 -21 -1 -1
Rörelseförvärv -2
Försäljningar och utrangeringar 10 5 1 4
Ökning genom avyttring 1
Omklassificeringar 9
Omräkningsdifferenser -7 -9
Utgående ackumulerade avskrivningar -264 -246 -19 -18
Utgående bokfört värde 89 74 3 2