Not 24 – Inventarier, verktyg och installationer

 Koncernen  Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden  320 296  21 23
Investeringar  24 19  0 0
Ökning genom rörelseförvärv  – 3  –
Minskning genom avyttring  –  –
Försäljningar och utrangeringar  -11 -5  -1 -4
Omklassificeringar  10 -5  2 1
Omräkningsdifferenser  10 12  –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  353 320  22 21
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar  -246 -228  -18 -21
Årets avskrivningar  -22 -21  -1 -1
Rörelseförvärv  – -2  –
Försäljningar och utrangeringar  10 5  1 4
Ökning genom avyttring  1  –
Omklassificeringar  – 9  –
Omräkningsdifferenser  -7 -9  –
Utgående ackumulerade avskrivningar  -264 -246  -19 -18
Utgående bokfört värde  89 74  3 2