Not 25 – Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden  84 119  1 6
Investeringar  100 122  5 3
Ökning genom rörelseförvärv  – 1  –
Minskning genom avyttring  – 0  –
Försäljningar  0 0  –
Omklassificeringar  -83 -159  -5 -7
Omräkningsdifferenser  3 1  –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  103 84  2 1
Nedskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar  -20 -20  0 0
Årets nedskrivningar  –  –
Utrangering av nedskrivning  –  –
Omräkningsdifferenser  –  –
Utgående ackumulerade nedskrivningar  -20 -20  0 0
Utgående bokfört värde  83 64  2 1