Not 25 – Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 84 119 1 6
Investeringar 100 122 5 3
Ökning genom rörelseförvärv 1
Minskning genom avyttring 0
Försäljningar 0 0
Omklassificeringar -83 -159 -5 -7
Omräkningsdifferenser 3 1
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 103 84 2 1
Nedskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar -20 -20 0 0
Årets nedskrivningar
Utrangering av nedskrivning
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade nedskrivningar -20 -20 0 0
Utgående bokfört värde 83 64 2 1