Not 27 – Andra långfristiga fordringar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Lånefordringar 2 2 0 0
Finansiella fordringar hos koncernföretag 1 624 1 484
Summa andra långfristiga fordringar 2 2 1 624 1 484

Lånefordringarna är värderade till upplupet anskaffningsvärde. Lånefordringar löper i huvudsak med rörlig ränta varför verkligt värde bedöms motsvaras av det bokförda värdet.