Not 28 – Kundfordringar och andra fordringar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Kundfordringar  798 730  112 103
Fordringar hos koncernföretag  –  32 51
Övriga fordringar  84 80  13 21
Kortfristiga finansiella fordringar hos koncernföretag  –  138 121
Summa kundfordringar och andra fordringar  882 810  295 296

 

För kreditrisker och exponeringar se Not 3.1.2.

Övriga fordringar ovan avser:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Fordringar på leverantörer  10 6  –
Momsfordran  32 32  13 21
Factoring  9 8  –
Övriga fordringar  33 33  0 0
Summa övriga fordringar  84 80  13 21

Kreditexponering:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Kundfordringar ej förfallna eller nedskrivna  706 673  102 102
Kundfordringar förfallna men ej nedskrivna  91 58  10 2
Kundfordringar nedskrivna  17 23  2 3
Reserv för osäkra kundfordringar  -15 -23  -2 -3
Totalt kundfordringar  798 730  112 103

Kreditrisken i kundfordringar som varken är förfallna eller nedskrivna bedöms inte vara stor. 37 % (2016: 40 %) av totala kundfordringar ej förfallna eller nedskrivna har rating AA eller högre. Den geografiska spridningen, historiken Duni har om sina kunder samt sannolikheten att alla kunder skulle få eventuella betalningssvårigheter på samma gång, gör att Duni inte ser någon anledning till nedskrivningsbehov i denna kategori. Ingen enskild kundfordran överstiger 3,9 % (2016: 4,3 %) av de totala ej förfallna eller nedskrivna kundfordringarna.

Förfallotid för förfallna men ej nedskrivna kundfordringar:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Mindre än 1 månad  75 47  10 0
1-3 månader  13 11  0 1
3-6 månader  3 0  – 0
Mer än 6 månader  1 0  – 0
Summa  91 58  10 2

Reserven för osäkra kundfordringar uppgick till 15 MSEK per den 31 december 2017 (2016: 23 MSEK). De individuellt bedömda fordringarna där nedskrivningsbehov föreligger avser i huvudsak grossister som oväntat hamnat i en svår ekonomisk situation. Bedömningen har gjorts att en del av fordringarna förväntas kunna återvinnas.

Förfallotid för nedskrivna kundfordringar:

  Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Mindre än 3 månader  3 4  0 1
3-6 månader  4 4  0 1
Mer än 6 månader  10 15  2 1
Summa  17 23  2 3

Specifikation över reserv för osäkra kundfordringar:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Vid årets ingång  23 18  3 1
Reservering för osäkra fordringar  2 10  – 2
Fordringar som skrivits bort under året  -2 -1  – 0
Återförda outnyttjade belopp  -9 -5  -1 0
Valutakursdifferenser  0 1  –
Vid årets utgång  15 23  2 3

Avsättningar till respektive återföringar av reserver för osäkra kundfordringar ingår i posten försäljningskostnader i resultaträkningen.

I övriga kategorier inom kundfordringar och andra fordringar ingår inte några tillgångar för vilka nedskrivningsbehov föreligger.

Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen är det verkliga värdet för varje kategori fordringar som nämns ovan. Koncernen har ingen pant som säkerhet.

Redovisade belopp, per valuta, för koncernens kundfordringar:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
SEK  35 28  34 28
EUR  524 492  19 19
GBP  79 71  –
DKK  34 33  34 33
NOK  24 23  24 23
PLN  21 19  – 0
CHF  25 25  –  –
Andra valutor*  56 38  – 0
Summa  798 730  112 103

*Andra valutor avser bland annat CZK, NZD, RUB, SGD, THB, USD mm.