Not 28 – Kundfordringar och andra fordringar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Kundfordringar 798 730 112 103
Fordringar hos koncernföretag 32 51
Övriga fordringar 84 80 13 21
Kortfristiga finansiella fordringar hos koncernföretag 138 121
Summa kundfordringar och andra fordringar 882 810 295 296

 

För kreditrisker och exponeringar se Not 3.1.2.

Övriga fordringar ovan avser:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Fordringar på leverantörer 10 6
Momsfordran 32 32 13 21
Factoring 9 8
Övriga fordringar 33 33 0 0
Summa övriga fordringar 84 80 13 21

Kreditexponering:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Kundfordringar ej förfallna eller nedskrivna 706 673 102 102
Kundfordringar förfallna men ej nedskrivna 91 58 10 2
Kundfordringar nedskrivna 17 23 2 3
Reserv för osäkra kundfordringar -15 -23 -2 -3
Totalt kundfordringar 798 730 112 103

Kreditrisken i kundfordringar som varken är förfallna eller nedskrivna bedöms inte vara stor. 37 % (2016: 40 %) av totala kundfordringar ej förfallna eller nedskrivna har rating AA eller högre. Den geografiska spridningen, historiken Duni har om sina kunder samt sannolikheten att alla kunder skulle få eventuella betalningssvårigheter på samma gång, gör att Duni inte ser någon anledning till nedskrivningsbehov i denna kategori. Ingen enskild kundfordran överstiger 3,9 % (2016: 4,3 %) av de totala ej förfallna eller nedskrivna kundfordringarna.

Förfallotid för förfallna men ej nedskrivna kundfordringar:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Mindre än 1 månad 75 47 10 0
1-3 månader 13 11 0 1
3-6 månader 3 0 0
Mer än 6 månader 1 0 0
Summa 91 58 10 2

Reserven för osäkra kundfordringar uppgick till 15 MSEK per den 31 december 2017 (2016: 23 MSEK). De individuellt bedömda fordringarna där nedskrivningsbehov föreligger avser i huvudsak grossister som oväntat hamnat i en svår ekonomisk situation. Bedömningen har gjorts att en del av fordringarna förväntas kunna återvinnas.

Förfallotid för nedskrivna kundfordringar:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Mindre än 3 månader 3 4 0 1
3-6 månader 4 4 0 1
Mer än 6 månader 10 15 2 1
Summa 17 23 2 3

Specifikation över reserv för osäkra kundfordringar:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Vid årets ingång 23 18 3 1
Reservering för osäkra fordringar 2 10 2
Fordringar som skrivits bort under året -2 -1 0
Återförda outnyttjade belopp -9 -5 -1 0
Valutakursdifferenser 0 1
Vid årets utgång 15 23 2 3

Avsättningar till respektive återföringar av reserver för osäkra kundfordringar ingår i posten försäljningskostnader i resultaträkningen.

I övriga kategorier inom kundfordringar och andra fordringar ingår inte några tillgångar för vilka nedskrivningsbehov föreligger.

Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen är det verkliga värdet för varje kategori fordringar som nämns ovan. Koncernen har ingen pant som säkerhet.

Redovisade belopp, per valuta, för koncernens kundfordringar:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
SEK 35 28 34 28
EUR 524 492 19 19
GBP 79 71
DKK 34 33 34 33
NOK 24 23 24 23
PLN 21 19 0
CHF 25 25
Andra valutor* 56 38 0
Summa 798 730 112 103

*Andra valutor avser bland annat CZK, NZD, RUB, SGD, THB, USD mm.