Not 30 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Förutbetalda hyror 3 3 2 1
Förutbetalda leasingavgifter 1 1
Förutbetalda försäkringar 2 6 0
Förutbetalda pensioner 5 5 4 4
Förutbetalda katalogkostnader 7 8 3 3
Övriga poster 12 8 6 5
Totala förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30 30 14 13