Not 30 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Förutbetalda hyror  3 3  2 1
Förutbetalda leasingavgifter  1 1  –
Förutbetalda försäkringar  2 6  – 0
Förutbetalda pensioner  5 5  4 4
Förutbetalda katalogkostnader  7 8  3 3
Övriga poster  12 8  6 5
Totala förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  30 30  14 13