Not 31 – Upplåning

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Långfristig
Banklån  637 659  837 659
Checkräkningskredit  2 14  0 0
Summa långfristig upplåning  639 673  837 659
Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Kortfristig
Banklån  197  –
Summa kortfristig upplåning  197 0  0 0
Summa upplåning 836 673 837 659

Dunis exponering, avseende upplåning, för förändringar i ränta och kontraktsenliga tidpunkter för ränteförhandling är vid rapportperiodens slut följande:

MSEK 2017 2016
6 månader eller mindre  197 0
6-12 månader  0 0
Mer än 1 år  637 659
Summa  834 659

 

Dunis upplåning värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Skillnaden mellan det i balansräkningarna för 2017-12-31 redovisade värdena och de nominella värdena utgörs av transaktionskostnader.

Dunis upplupna räntor ligger redovisade som upplupna kostnader. Nedan visas nominella värden exklusive upplupna räntor samt redovisade värden för Dunis upplåning.

Avstämning av räntebärande nettoskuld

Nedan analyseras den räntebärande nettoskulden och förändringen för respektive period.

 MSEK 2017  2016
Andra långfristiga fordringar  2 2
Likvida medel  227 186
Checkräkningskredit -2 -14
Banklån lång -637 -659
Finansiell leasingskuld -4 -3
Banklån kort -197
Avsättningar till pensioner  -244 -268
Räntebärande nettoskuld  -855 -757
MSEK  2017  2016
Likvida medel och andra långfristiga fordringar  229 187
Avsättning till pensioner  -244 -268
Finansiell leasingskuld -4 -3
Bruttoskuld – bunden ränta
Bruttoskuld – rörlig ränta* -836 -673
Räntebärande nettoskuld  -855 -757

* Se ränteswappar not 29.

 

Räntebärande nettoskuld exklusive avsättning till pensioner:

 MSEK Likvida medel Andra långfristiga fordringar Check-räknings-kredit Övriga finansiella skulder Finansiella leasing avtal som förfaller inom 1 år Finansiella leasing avtal som förfaller efter 1 år Låneskulder som förfaller inom 1 år Låneskulder som förfaller efter 1 år Summa
Räntebärande nettoskuld per 31 december 2016  186  2  -14 0  -1  -2  0  -659  -489
Nettokassaflöde  41  0  13 19  0  -1  – -152  -81
Valutakursdifferenser  0  0  0 -19  0  0  -7  -16  -42
Övriga ej kassaflödes-påverkande poster  –  –  –  –  –  -190  190  0
Räntebärande nettoskuld per 31 december 2017  227  2  -2 0  -1  -3  -197  -637  -611

Den räntebärande nettoskulden som Duni följer som nyckeltal innehåller även avsättning till pensioner. I ovan tabell har Duni valt att inte ta med avsättning till pensioner för att nettokassaflödet i tabellen ska kunna stämmas av mot årets kassaflöde samt kassaflöde använt i finansieringsverksamheten i koncernens kassaflödesanalys.

Verkliga värden

Nuvarande finansiering

Dunis banklån och checkräkningskredit, uppgående till 836 (2016: 673) MSEK löper med rörlig ränta där räntan fastställs vid varje ny låneperiod. Diskonteringseffekten för en så relativt kort tidsperiod är inte väsentlig varför det verkliga värdet motsvaras av det nominella värdet plus upplupen ränta.

2017  2016
MSEK
Redovisat värde Nominellt värde Redovisat värde Nominellt värde
Banklån  834  834 659 659
Checkräkningskredit  2  2 14 14
Leasing  4  4 3 3
Summa  840  840 676 676

Redovisade belopp, per valuta, för koncernens upplåning är följande:

MSEK 2017 2016
EUR  840 662
Andra valutor  – 14
Summa  840 676

Banklån

Dunis nya finansiering signerades den 18 december 2017 och är långfristig. Finansieringen har liknande lånevillkor som tidigare facilitet. Nu består finansieringen av två revolverande kreditfaciliteter om nominellt 200 MEUR. 150 MEUR löper ut december 2020 och 50 MEUR löper ut juni 2020. Duni har även ett kreditavtal om 20 MEUR som löper till maj 2018. Räntesatsen är rörlig och sätts som EURIBOR, fram till nästa rullning plus en marginal. Genomsnittlig ränta på banklån var 0,38 % (2016: 0,46 %) per år.

Checkräkningskredit

Moderbolaget har för koncernen tecknat två checkräkningskrediter uppgående till nominellt 17 MEUR.
Utnyttjade beloppet per den 2017-12-31 var 0 MEUR.