Not 32 – Klassificering av finansiella instrument

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Tillgångar
Icke finansiella tillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar  2 991 2 832  65 60
Uppskjuten skattefordran  49 65  19 24
Övriga finansiella anläggningstillgångar  –  932 884
Varulager  627 548  98 96
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  30 30  14 14
Summa icke finansiella tillgångar  3 697 3 475  1 128 1 078
Låne- och kundfordringar
Andra långfristiga fordringar  2 2  0 0
Kundfordringar  798 730  112 103
Skattefordringar  23 14  5 5
Övriga fordringar  84 80  13 21
Fordringar hos koncernföretag  –  1 794 1 656
Likvida medel / Kassa och bank  227 186  157 119
Summa låne- och kundfordringar  1 134 1 012  2 081 1 904
Tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Derivatinstrument  2 1  2 1
Summa tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen  2 1  2 1
Summa tillgångar  4 833 4 487  3 211 2 983

Duni har inga tillgångar vilka klassificeras som ”Derivat som används för säkringsändamål” samt ”Tillgängliga för försäljning”.

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Skulder
Icke finansiella skulder
Uppskjuten skatteskuld  138 126  12
Avsättning till pensioner  244 268  97 100
Avsättning till omstruktureringsreserv  6 12  2 6
Summa icke finansiella skulder  388 406  111 106
Skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Checkräkningskredit  2 14  0 0
Banklån  834 659  834 659
Leverantörsskulder  428 373  60 64
Skatteskulder  41 25  22
Övriga skulder  87 81  26 15
Skulder till koncernbolag  –  270 305
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  432 423  78 70
Summa skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde  1 824 1 575  1 289 1 113
Derivat som används för säkringsändamål
Derivatinstrument  5 8  5 8
Summa derivat som används för säkringsändamål  5 8  5 8
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Derivatinstrument  11 12  11 12
Summa skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen  11 12  11 12
Skulder värderade till verkligt värde via eget kapital
Derivatinstrument 11
Summa skulder värderade till verkligt värde via eget kapital 11 0 0 0
Summa skulder  2 239 2 001  1 416 1 239