Not 32 – Klassificering av finansiella instrument

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Tillgångar
Icke finansiella tillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 2 991 2 832 65 60
Uppskjuten skattefordran 49 65 19 24
Övriga finansiella anläggningstillgångar 932 884
Varulager 627 548 98 96
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30 30 14 14
Summa icke finansiella tillgångar 3 697 3 475 1 128 1 078
Låne- och kundfordringar
Andra långfristiga fordringar 2 2 0 0
Kundfordringar 798 730 112 103
Skattefordringar 23 14 5 5
Övriga fordringar 84 80 13 21
Fordringar hos koncernföretag 1 794 1 656
Likvida medel / Kassa och bank 227 186 157 119
Summa låne- och kundfordringar 1 134 1 012 2 081 1 904
Tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Derivatinstrument 2 1 2 1
Summa tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 2 1 2 1
Summa tillgångar 4 833 4 487 3 211 2 983

Duni har inga tillgångar vilka klassificeras som ”Derivat som används för säkringsändamål” samt ”Tillgängliga för försäljning”.

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Skulder
Icke finansiella skulder
Uppskjuten skatteskuld 138 126 12
Avsättning till pensioner 244 268 97 100
Avsättning till omstruktureringsreserv 6 12 2 6
Summa icke finansiella skulder 388 406 111 106
Skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Checkräkningskredit 2 14 0 0
Banklån 834 659 834 659
Leverantörsskulder 428 373 60 64
Skatteskulder 41 25 22
Övriga skulder 87 81 26 15
Skulder till koncernbolag 270 305
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 432 423 78 70
Summa skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 1 824 1 575 1 289 1 113
Derivat som används för säkringsändamål
Derivatinstrument 5 8 5 8
Summa derivat som används för säkringsändamål 5 8 5 8
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Derivatinstrument 11 12 11 12
Summa skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 11 12 11 12
Skulder värderade till verkligt värde via eget kapital
Derivatinstrument 11
Summa skulder värderade till verkligt värde via eget kapital 11 0 0 0
Summa skulder 2 239 2 001 1 416 1 239