Not 33 – Pensionsförpliktelser

Ersättningar för pensioner och andra ersättningar efter anställning erläggs till övervägande del genom avgiftsbestämda planer där fortlöpande betalningar till myndigheter och försäkringsbolag görs. Dessa fristående organ tar därmed över förpliktelserna mot de anställda. Inom koncernen finns även ett antal förmånsbaserade pensionsplaner, vilket innebär att de anställda garanteras en pension motsvarande en procentuell andel av lönen.

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Koncernen
MSEK 2017 2016
Förmånsbestämda pensionsplaner 244 268

Förmånsbestämda pensionsplaner

Inom koncernen finns ett flertal förmånsbestämda pensionsplaner, där de anställda har rätt till ersättning efter avslutad anställning baserat på slutlön och tjänstgöringstid. De största planerna finns i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Belgien. Planerna i Storbritannien och Nederländerna är externt fonderade, där förvaltningstillgångarna innehas av stiftelser eller liknande juridiska personer. Stiftelsernas verksamhet regleras av nationella bestämmelser och praxis, vilket gäller förhållandet mellan koncernen och förvaltare (eller motsvarande) av stiftelsens förvaltningstillgångar, samt hur förvaltningstillgångarna är sammansatta av olika typer av tillgångar.

Duni tillämpar från och med den 1 januari 2013 den reviderade IAS 19 Ersättningar till anställda, IAS19R. Detta innebär att tidigare oredovisade aktuariella förluster redovisas vid övergångstidpunkten samt att de aktuariella vinster och förluster som uppstår framgent kommer att redovisas i övrigt totalresultat.

Pensionsförsäkring i Alecta

Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom en försäkring i det oberoende försäkringsbolaget Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 3 Klassificering av ITP-planer som finansieras genom försäkring i Alecta, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Duni har inte tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP2 som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Premien för den förmånsbestämda ålders- och familjepensionen är individuellt beräknad och är bland annat beroende av lön, tidigare intjänad pension och förväntad återstående tjänstgöringstid. Förväntade avgifter nästa rapportperiod för ITP2-försäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 4 (2016: 3) MSEK.

Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Per 2017-12-31 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 154 % (2016: 149 %). Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19.

De belopp som redovisas i koncernens balansräkning består av:

Förmånsbestämda pensionsplaner
MSEK 2017 2016
Nuvärdet av fonderade förpliktelser 325 318
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde -261 -234
Nuvärdet av ofonderade förpliktelser 180 184
Pensionsnettoskuld i balansräkningen 244 268

Totala pensionskostnader som redovisas i koncernens resultaträkning är följande:

MSEK 2017 2016
Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år -9 -7
Räntekostnad -11 -12
Ränteintäkt 5 7
Summa pensionskostnad avseende förmånsbestämda pensionsplaner -15 -12
Årets pensionskostnad avseende avgiftsbestämda pensionsplaner -33 -39
Summa årets totala pensionskostnad, ingår i personalkostnader (not 13) -48 -51
Årets omvärdering av pensionsplaner redovisade i övrigt totalresultat 4 -30

Kostnaderna avseende förmånsbestämda pensionsplaner fördelas i koncernens resultaträkning på följande poster:

Förmånsbestämda pensionsplaner
MSEK 2017 2016
Rörelseresultat -10 -7
Finansiella kostnader -5 -5
Summa kostnader från förmånsbestämda pensionsplaner i resultaträkningen -15 -12

Förändringen i den förmånsbestämda förpliktelsen under året är följande:

Förmånsbestämda pensionsplaner
MSEK 2017 2016
Vid årets början 502 447
Kostnader för tjänstgöring under innevarande år 9 7
Räntekostnad 11 12
Omvärderingar förluster(+)/vinster(-) till följd av erfarenhetsbaserade justeringar av förmånsbestämda förpliktelser -2 0
Omvärderingar försluster(+)/vinster(-) till följd av förändrade demografiska antaganden 0 1
Omvärderingar försluster(+)/vinster(-) till följd av förändrade finansiella antaganden -1 60
Valutakursdifferenser 5 -6
Utbetalda ersättningar -20 -20
Vid årets slut 505 502

Omvärderingar innebär vinst/förlust till följd av förändrade demografiska antaganden, finansiella antaganden samt erfarenhetsbaserade vinster/förluster.

Förändringen i verkligt värde på förvaltningstillgångar under året är följande:

2017 2016
Vid årets början -234 -211
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar -5 -7
Omvärderingar förluster(+)/vinster(-) till följd av erfarenhetsbaserade justeringar av förvaltningstillgångar -15 -20
Valutakursdifferenser -2 8
Avgifter från arbetsgivaren -9 -8
Avgifter från anställda -1 -1
Utbetalda ersättningar 5 5
Regleringar 0 0
Vid årets slut -261 -234
Erfarenhetsbaserade justeringar av förvaltningstillgångar -15 -20

Förvaltningstillgångarna finns i huvudsak i Storbritannien och Nederländerna. I Nederländerna och Tyskland består fonderingen av försäkringskontrakt som ger en garanterad årlig avkastning med möjlighet till en av försäkringsbolaget årligen beslutad bonus. I Storbritannien är 83 % (81 %) av försäkringskontraken placerade i egetkapitalinstrument, 8 % (10 %) i obligationer samt 9 % (9 %) i fastigheter. Antagen avkastning på förvaltningstillgångar anges till den garanterade avkastningen plus den förväntade bonusen.

Avgifter till förmånsbestämda pensionsplaner förväntas uppgå till samma nivå som 2017.

Vägd genomsnittlig löptid för pensionsförpliktelsen uppgår till 17,6 år.

Aktuariella antaganden på balansdagen Sverige Tyskland Storbritannien Nederländerna Belgien
Diskonteringsränta 2,05 % (2,2) 1,5 % (1,4) 2,75 % (2,7) 1,8 % (1,9) 1,5 % (1,5)
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 1,5 % (1,4) 2,75 % (2,7) 1,8 % (1,9) 1,5 % (1,5)
Framtida årliga löneökningar 4,05 % (4,1) 2,4 % (2,4) 2,8 % (2,8)
Framtida årliga pensionsökningar 1,7 % (1,65) 1,75 % (1,75) 3,30 % (3,35) 0,0 % (0,0) 0,0 % (0,0)
Personalomsättning 0,0 % (0,0) 0,0 % (0,0) 0,0 % (0,0)

Antaganden beträffande framtida livslängd baseras på offentlig statistik och erfarenheter från dödlighetsundersökningar i varje land, och sätts i samråd med aktuariell expertis. Pensionsplanerna i Sverige och Tyskland är stängda och har endast utbetalningar.

Genom sina förmånsbestämda pensionsplaner är Duni exponerad mot ett antal risker, de mest väsentliga riskerna är:

Tillgångars volatilitet: Planens skulder är beräknade genom användning av en diskonteringsränta som utgår från företagsobligationer. Om förvaltningstillgångarna inte uppnår motsvarande avkastning uppstår underskott. På kort sikt kan detta medföra volatilitet men då skulden i pensionsplanen är långsiktig är placeringar i till exempel eget kapital instrument lämpligt för att hantera planen effektivt och få bästa avkastning. Duni har ingen egen kontroll över förvaltningstillgångarnas placeringar. De innehas av stiftelser vars verksamhet regleras av nationella bestämmelser och praxis.

Förändringar i obligationernas avkastning: En minskning i räntan på företagsobligationer kommer att innebära en ökning av skulderna i planerna.

Inflationsrisk: Vissa av planens pensionsförpliktelser är kopplade till inflationen, högre inflation leder till högre skulder. De flesta förvaltningstillgångarna är antingen opåverkade av (fast ränta på obligationer) eller svagt korrelerade med (aktier) inflationen, vilket innebär att en ökning i inflationen också kommer öka underskottet.

Livslängdsantaganden: Merparten av pensionsförpliktelserna innebär att de anställda som omfattas av planen ska erhålla förmånerna livet ut vilket medför att höjda livslängdsantaganden resulterar i högre pensionsskulder. Detta är framförallt väsentligt i de svenska planerna vilka inflationsökningar medför högre känslighet för ändringar i livslängdsantaganden.

Sammansättning per land, 2017 MSEK Sverige Tyskland Storbritannien Nederländerna Belgien Total
Nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelser 155 53 155 136 6 505
Verkligt värde på förvaltningstillgångar -1 -143 -113 -4 -261
Summa förmånsbestämd pensionsplan per land 155 52 12 23 2 244
Sammansättning per land, 2016 MSEK Sverige Tyskland Storbritannien Nederländerna Belgien Total
Nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelser 156 55 156 129 6 502
Verkligt värde på förvaltningstillgångar -1 -127 -102 -4 -234
Summa förmånsbestämd pensionsplan per land 156 54 29 27 2 268
Diskonteringsräntans känslighet i den förmånsbestämda förpliktelsen (DBO):
Förändring i antagande Ökning i antagande Minskning i antagande
Diskonteringsränta +/- 0,5 % Minskning med 9,0 % Ökning med 8,0 %

Känslighetsanalysen på DBO avser hela koncernen.

Om förväntad livslängd i den svenska pensionsplanen skulle öka med 1 år från antagandet skulle den svenska pensionsplanen öka med 5,6 %.

Om pensionsökningarna i den svenska pensionsplanen skulle öka med 0,5 % från antagandet skulle den svenska pensionsplanen öka med 6,4 %.

Om pensionsökningarna i den svenska pensionsplanen skulle minska med 0,5 % från antagandet skulle den svenska pensionsplanen minska med 5,9 %.

De metoder och antaganden som känslighetsanalyserna bygger på har inte förändrats sedan föregående år.

Moderbolaget
MSEK 2017 2016
Avsättningar enligt Tryggandelagen
FPG/PRI-pensioner 97 100
Skuld i balansräkningen 97 100
De belopp som redovisas i moderbolagets resultaträkning är följande:
Intjänat under året 0 0
Räntekostnad -5 -5
Årets pensionskostnad -5 -5

Förändringen i den förmånsbestämda förpliktelsen under året är följande:

2017 2016
Vid årets början 100 104
Nettokostnad redovisad i resultaträkningen 5 5
Utbetalda ersättningar -8 -8
Regleringar 0
Vid årets slut 97 100

Skulden i moderbolaget avser pensionsförpliktelse hos PRI.