Not 34 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Upplupna kostnader till personal 124 116 28 27
Upplupna räntekostnader 0 0 0 0
Upplupna kostnadsfakturor 77 81 22 18
Upplupna skulder till kunder* 203 201 23 19
Övriga poster 27 24 5 5
Totala upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 432 423 78 70

* Upplupna skulder till kunder avser främst kundbonusar.