Not 34 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

  Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Upplupna kostnader till personal  124 116  28 27
Upplupna räntekostnader  0 0  0 0
Upplupna kostnadsfakturor  77 81  22 18
Upplupna skulder till kunder*  203 201  23 19
Övriga poster  27 24  5 5
Totala upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  432 423  78 70

* Upplupna skulder till kunder avser främst kundbonusar.