Not 35 – Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
Koncernen eller moderbolaget har inga ställda säkerheter under 2017 eller 2016.
Eventualförpliktelser
Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Garantier 37 74 35 71
FPG/PRI 2 3 2 3
Summa eventualförpliktelser 39 77 37 73

Av garantierna i moderbolaget är 35 (2016: 59) MSEK ställda till förmån för koncernföretag. Garantierna i moderbolaget avser i huvudsak lokala tullverk om 2,4 (2016: 14) MSEK.

Duni har en miljöpolicy och har implementerat kontrollsystem som hjälper Duni att tillse att miljölagstiftningen efterlevs. Duni anser att den befintliga verksamheten och produktionsanläggningarna i allt väsentligt uppfyller kraven i miljö lagar och -bestämmelser som Duni omfattas av men Duni kan inte garantera att idag okända skyldigheter, exempelvis sanering eller återställande av egendom som ägs eller tidigare har ägts av Duni, inte kan komma att uppstå i framtiden. Dialog pågår med ansvariga myndigheter rörande ansvarsfördelning och teknisk undersökning av misstänkt historisk markförorening på två av Duni AB ägda fastigheter.

Inga väsentliga skulder förväntas uppkomma till följd av någon av ovanstående typer av eventualförpliktelser.