Not 36 – Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

  Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Avskrivningar  174 160  16 117
Nedskrivningar lager  –  -4 -4
Omstruktureringar  -6 -15  5 3
Avsättning till pensioner  -26 -1  5 4
Värdeförändring derivat  -3 0  –
Övrigt  3 -3  -35 -2
Summa  141 141  -13 118