Not 36 – Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Avskrivningar 174 160 16 117
Nedskrivningar lager -4 -4
Omstruktureringar -6 -15 5 3
Avsättning till pensioner -26 -1 5 4
Värdeförändring derivat -3 0
Övrigt 3 -3 -35 -2
Summa 141 141 -13 118