Not 37 – Åtaganden

Operationella leasingavtal

Duni hyr ett antal kontor och lagerlokaler samt personbilar i huvudsak till försäljningsorganisationen. Därutöver hyrs ett antal maskiner i produktionsverksamheten. Avtalen avser ej uppsägningsbara operationella leasingavtal. Leasingavtalen har olika villkor, indexklausuler och rätt till förlängning. Villkoren är marknadsmässiga vad avser såväl priser som avtalslängd.

Nominella värdet av framtida minimileasingavgifter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Förfaller till betalning inom ett år 56 60 13 19
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 106 130 6 12
Förfaller till betalning senare än fem år 47 61
Summa 210 251 18 31
Därav leasingkontrakt tecknade under året 33 42 8 10

 

Totala kostnader avseende operationella leasingavtal uppgår under året till 77 (2016: 72) MSEK i koncernen samt 25 (2016: 22) MSEK i moderbolaget.

Finansiella leasingavtal

Nominella värdet av framtida minimileasingavgifter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Förfaller till betalning inom ett år 1 1
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 2 6
Förfaller till betalning senare än fem år 0 6
Summa 4 13 0 0
Nuvärdet av framtida leasingavgifter 4 13 0 0