Not 39 – Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående parter har ägt rum under räkenskapsåret 2017 eller under räkenskapsåret 2016.

Utöver ovanstående information samt information i Not 13 om Ersättning till ledande befattningshavare och i Not 6 om Inköp och försäljning mellan koncernbolag finns inga transaktioner med närstående bolag.