Not 5 – Segmentinformation

Företagsledningen har fastställt rörelsesegmenten baserat på den information som behandlas av den strategiska styrgruppen och som används för att fatta strategiska beslut. Sedan den 1 januari 2017 är verksamheten i Duni indelat i fyra rörelsesegment.

Den strategiska styrgruppen bedömer och utvärderar verksamheten utifrån rörelsegrenar som är indelade för att de är utsatta för gemensamma risker och möjligheter. Duni betraktar rörelsegrenarna Table Top, Meal Service, Consumer och New Markets som rörelsesegment vilka internt inom Duni benämns som affärsområden.

Affärsområde Table Top erbjuder Dunis koncept och produkter främst till hotell, restaurang, catering samt företag som är verksamma inom hälso- och omvårdnadssektorn. Table Top marknadsför i huvudsak servetter, dukar och ljus för det dukade bordet.

Affärsområde Meal Service erbjuder koncept för måltidsförpackningar och serveringsprodukter för exempelvis take-away, färsk färdigmat och catering av olika slag. Kunder är huvudsakligen take-away-drivna restauranger, matproducenter samt företag som är verksamma inom hälso- och omvårdnadssektorn.

Affärsområde Consumer erbjuder konsumentprodukter till främst detaljhandeln i Europa. Kunderna utgörs av dagligvarukedjor men även andra kanaler såsom olika typer av fackhandel exempelvis trädgårdsmarknader, inredningsbutiker och ”gör-det-själv”-butiker.

Affärsområde New Markets erbjuder Dunis koncept av attraktiva kvalitetsprodukter och koncept för bordsdukning samt förpackningar med inriktning på nya marknader utanför Europa. Förutom kundsegment såsom hotell, restaurang och catering så riktar affärsområdet även erbjudande till detaljhandeln.

Fram till och med 2016 var verksamheten uppdelad i fem rörelsesegment. Från 2017 har Duni valt att inte längre följa affärsområde Materials & Services utan kommer istället att redovisa det som övrigt. Detta är ett naturligt steg då den tidigare hygienverksamheten, som lades ner i mars 2015, ingick i Materials & Services. Då utgjorde affärsområdet cirka 13 % av Dunis totala nettoomsättning. Efter att hygienverksamheten lades ner redovisades den som avvecklade verksamheter och ingick därmed inte längre i Materials & Services. Affärsområdet stod under 2016 endast för drygt 1 % av Dunis nettoomsättning. I övrigt ingår externförsäljning av tissue- och airlaidmaterial från fabriken i Skåpafors samt externförsäljning av ekonomi- och redovisningstjänster från finansfunktionen i Poznan.

Affärsområdena har i stor utsträckning ett gemensamt produktsortiment. Design- och förpackningslösningar anpassas dock för att passa de olika försäljningskanalerna. Produktion och supportfunktioner delas i stor utsträckning av dessa affärsområden. Försäljning mellan segment sker på marknadsmässiga villkor.

Gemensamma kostnader har fördelats på estimerat utnyttjande av resurserna vilket normalt överensstämmer med de faktiska verksamhetsvolymerna.

Den strategiska styrgruppen i Duni motsvarar koncernledningen som fattar beslut om resursfördelningen inom Duni och som utvärderar verksamhetens resultat. Dunis koncernledning följer verksamheten uppdelad på de fyra affärsområdena som utvärderas och styrs utifrån det operativa rörelseresultatet vilket innebär redovisat rörelseresultat före omstruktureringskostnader, orealiserade värderingseffekter av valutaderivat, verkligt värde allokeringar och avskrivningar av immateriella tillgångar som är identifierade i samband med rörelseförvärv. Ränteintäkter och räntekostnader fördelas inte på segmenten, eftersom de påverkas av åtgärder som vidtas av den centrala finansförvaltningen, som handhar koncernens kassalikviditet.

Rörelsesegment

2017, MSEK Table Top Meal Service Consumer New Markets Ofördelat TOTALT
Totala intäkter 2 338 705 1 034 322 67 4 465
Intäkter från andra segment 0 24 24
Intäkter från externa kunder 2 338 704 1 010 322 67 4 441
Operativt resultat 375 31 57 24 5 491
Poster som inte ingår i operativt resultat 0 0 -26 -9 0 -35
Redovisat rörelseresultat 375 31 31 15 5 456
Finansiella intäkter 0
Finansiella kostnader -18
Inkomstskatt -106
Årets resultat 334
Summa tillgångar 2 979 225 1 235 355 39 4 833
Summa skulder 827 106 346 99 860 2 239
Investeringar 151 13 62 8 3 237
Avskrivningar 79 7 69 16 2 174

 

2016, MSEK Table Top Meal Service Consumer New Markets Materials & Services Ofördelat TOTALT
Totala intäkter 2 293 666 1 067 220 680 4 926
Intäkter från andra segment 28 628 656
Intäkter från externa kunder 2 293 666 1 039 220 52 0 4 271
Operativt resultat 369 41 65 23 4 502
Poster som inte ingår i operativt resultat -5 -2 -27 -4 0 -38
Redovisat rörelseresultat 364 39 38 19 4 0 463
Finansiella intäkter 1
Finansiella kostnader -23
Inkomstskatt -107
Årets resultat 334
Summa tillgångar 2 804 187 1 172 291 33 0 4 487
Summa skulder 794 104 338 72 16 676 2 001
Investeringar 118 6 46 26 4 0 200
Avskrivningar 74 7 68 9 2 0 159

Duni styr sin verksamhet utifrån det som i Duni benämns operativt resultat. Det operativa resultatet är ett alternativt nyckeltal och avser rörelseresultat före omstruktureringskostnader, orealiserade värderingseffekter av valutaderivat, verkligt värde allokeringar och avskrivningar av immateriella tillgångar som är identifierade i samband med rörelseförvärv. Se brygga nedan mellan operativt rörelseresultat och EBIT.

MSEK 2017 2016
Brygga mellan operativt resultat och rörelseresultat, EBIT
Operativt resultat 491 502
Omstruktureringskostnader 0 -10
Orealiserade värdeförändringar av derivatinstrument
Avskrivningar på immateriella tillgångar identifierade i samband med rörelseförvärv -34 -27
Verkligt värde allokeringar i samband med rörelseförvärv -1 -1
Redovisat rörelseresultat, EBIT 456 463

De tillgångar och skulder som ingår i respektive affärsområde innefattar allt operativt kapital som används, huvudsakligen varulager, kundfordringar och leverantörsskulder. Därutöver har vissa tillgångar som är gemensamma, framförallt anläggningstillgångar, fördelats. Finansiella skulder, exklusive leverantörsskulder och derivatinstrument, har Duni valt att lägga ofördelat. Se även tabell över ofördelade skulder nedan samt Not 4.2.

MSEK 2017 2016
Ofördelade skulder
Checkräkningskredit 2 14
Leasing 4 3
Banklån 834 659
Skulder tillhörande övrig verksamhet som inte följs som ett rörelsesegment 21
Summa ofördelade skulder 860 676

Totala intäkter från externa kunder fördelat på produktgrupper:

MSEK 2017 2016
Produktgrupper
Servetter 2 270 2 160
Bordsdukar 785 852
Ljus 181 179
Serveringsprodukter 455 421
Förpackningslösningar 412 372
Övrigt* 339 286
Intäkter från externa kunder 4 441 4 271

 

*Övrigt avser bland annat kaffefilter, take-away bags, sugrör och påsar etc.

Totala intäkter från externa kunder fördelat på geografiska områden:

MSEK 2017 2016
Intäkter
Sverige 324 318
Övriga Norden 513 493
Tyskland 1 371 1 368
Övriga centrala Europa 1 198 1 200
Södra och östra Europa 697 642
Övriga världen 338 249
Intäkter från externa kunder 4 441 4 271

 

Duni har ingen enskild kund som står för mer än 10 % av nettoomsättningen.

Totala immateriella och materiella anläggningstillgångar fördelat på geografiska områden:

MSEK 2017 2016
Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Sverige 1 544 1 532
Tyskland 996 918
Övriga centrala Europa 2 2
Södra och östra Europa 138 118
Övriga världen 311 262
Summa immateriella och materiella anläggningstillgångar 2 991 2 832

Moderbolagets uppdelning av nettoomsättningen på rörelsesegment samt geografiska områden:

Moderbolag, MSEK 2017 2016
Rörelsesegment
Table Top 564 563
Meal Service 373 364
Consumer 175 178
New Markets 39 28
Övrigt 9 7
Summa nettoomsättning 1 160 1 140
Moderbolag, MSEK 2017 2016
Geografiska områden
Norden 759 728
Centrala Europa 275 273
Södra och östra Europa 126 139
Övriga världen 0 0
Summa nettoomsättning 1 160 1 140