Not 6 – Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Inköp och försäljning mellan koncernföretag uppgick till 2 981 (2016: 2 884) MSEK. Moderbolaget har sålt varor till dotterbolag för 377 (2016: 385) MSEK och köpt varor från dotterbolag till ett värde av 698 (2016: 673) MSEK. Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter.