Not 7 – Kostnader fördelade per kostnadsslag

I koncernens resultaträkning är kostnaderna grupperade per funktion. Nedan lämnas upplysning om väsentliga kostnadsslag.

    Koncernen
MSEK Not 2017 2016
Förändring av lager av färdiga produkter och produkter i arbete  785 724
Råmaterial och förbrukningsmaterial  933 932
Kostnad för ersättning till anställda 13  1 090 1 003
Av- och nedskrivningar 8  174 159
Övriga kostnader  1 015 999
Summa kvarvarande rörelsekostnader  3 997 3 817

Övriga kostnader avser kostnader för fastigheter, hyror, logistik, marknadsföring, resekostnader etc.