Not 7 – Kostnader fördelade per kostnadsslag

I koncernens resultaträkning är kostnaderna grupperade per funktion. Nedan lämnas upplysning om väsentliga kostnadsslag.

Koncernen
MSEK Not 2017 2016
Förändring av lager av färdiga produkter och produkter i arbete 785 724
Råmaterial och förbrukningsmaterial 933 932
Kostnad för ersättning till anställda 13 1 090 1 003
Av- och nedskrivningar 8 174 159
Övriga kostnader 1 015 999
Summa kvarvarande rörelsekostnader 3 997 3 817

Övriga kostnader avser kostnader för fastigheter, hyror, logistik, marknadsföring, resekostnader etc.