Not 8 – Avskrivningar

Avskrivningar Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Goodwill 100
Kundrelationer 34 29
Aktiverade utvecklingskostnader 10 12 7 9
Varumärken och licenser 6 7 4 3
Byggnader och markanläggningar 15 11 1 1
Maskiner och inventarier 108 100 4 4
Totala avskrivningar 174 159 16 117

Goodwillen i Moderbolaget är helt avskriven per 2016-12-31.

Avskrivningarna ingår i kostnaden för respektive funktion enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Kostnad för sålda varor 106 96 2 3
Försäljningskostnader 7 7
Administrationskostnader 26 27 14 15
Forsknings- och utvecklingskostnader 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 34 29 100
Totala avskrivningar 173 159 16 117

Avskrivningar som redovisas under rubriken övriga rörelsekostnader för moderbolaget i tabellen ovan avser i sin helhet avskrivningar på goodwill.

Nedskrivningar Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Aktiverade utvecklingskostnader
Byggnader och markanläggningar
Maskiner och inventarier
Pågående nyanläggningr och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Totala nedskrivningar 0 0 0 0

Nedskrivningar ingår i kostnaden för respektive funktion enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Försäljningskostnader
Övriga rörelsekostnader
Totala nedskrivningar 0 0 0 0