Not 8 – Avskrivningar

Avskrivningar  Koncernen  Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Goodwill  –  – 100
Kundrelationer  34 29  –
Aktiverade utvecklingskostnader  10 12  7 9
Varumärken och licenser  6 7  4 3
Byggnader och markanläggningar  15 11  1 1
Maskiner och inventarier  108 100  4 4
Totala avskrivningar  174 159  16 117

Goodwillen i Moderbolaget är helt avskriven per 2016-12-31.

Avskrivningarna ingår i kostnaden för respektive funktion enligt följande:

   Koncernen  Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Kostnad för sålda varor  106 96  2 3
Försäljningskostnader  7 7  –
Administrationskostnader  26 27  14 15
Forsknings- och utvecklingskostnader  0 0  0 0
Övriga rörelsekostnader  34 29  – 100
Totala avskrivningar  173 159  16 117

Avskrivningar som redovisas under rubriken övriga rörelsekostnader för moderbolaget i tabellen ovan avser i sin helhet avskrivningar på goodwill.

Nedskrivningar  Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017  2016 2017  2016
Aktiverade utvecklingskostnader  –  –
Byggnader och markanläggningar  –  –
Maskiner och inventarier  –  –
Pågående nyanläggningr och förskott avseende materiella anläggningstillgångar  –  –
Totala nedskrivningar  0 0  0 0

Nedskrivningar ingår i kostnaden för respektive funktion enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Försäljningskostnader  –  –
Övriga rörelsekostnader  –  –
Totala nedskrivningar  0 0  0 0