Not 9 – Omstruktureringskostnad – Avsättning till omstruktureringsreserv

Omstruktureringskostnaderna uppgår till 0 (10) MSEK. Omstruktureringskostnader har tagits under året för effektiviseringar inom marknad och försäljning. Det har även bokats in en intäkt avseende ett skadestånd hänförligt till perioden innan Duni blev börsnoterat. Denna intäkt är också hänförlig till moderbolaget. Under 2016 togs omstruktureringskostnader om totalt 10 MSEK avseende organisationsförändringar och effektiviseringar inom produktionen i Tyskland samt på försäljningssidan i Norden. Det programmet slutfördes 2016.

Omstruktureringskostnaderna ingår i respektive funktion enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Kostnad för sålda varor 1 3 0
Försäljningskostnader 4 1 1
Administrationskostnader 3 7 5
Övriga rörelsekostnader -7 0 -7 0
Total omstruktureringskostnad 0 10 -7 6

Avsättning till omstruktureringsreserv:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2017 2016 2017 2016
Ingående balans omstruktureringsreserv 12 10 6 3
Utnyttjade reserver -14 -9 -4 -3
Återföring av reserv 0 0
Årets avsättningar 8 10 6
Utgående balans omstruktureringsreserv 6 12 2 6
Varav kort del 6 12 2 6